Tidlig opsporing og træning af ældre borgere med dysfagi

26-10-2022

Hos Sundhed & Træning i Ringsted Kommune har et projekt øget fokus på opsporing og genoptræning af borgere med dysfagi i ældreplejen. Antallet af henvendelser om borgere med dysfagi er i projektperio-den steget, og flere borgere får nu den genoptræning og hjælp, som de har behov for.

Formål med projektet

Formålet med projektet var at etablere en systematisk opsporing og udredning af borgere med tygge- og synkebesvær. Formålet var også at uddanne personale i ældreplejen til at være opmærksomme på tegn på dysfagi og lave indsatser med træning og vejledning af borgere med tygge- og synkebesvær.

Hvad kom der ud af det?

I forbindelse med projektet blev der skabt et fælles sprog om kost og kostkonsistens blandt plejeperso-nale, terapeuter og køkken.

Antallet af henvendelser til Sundhed & Træning om borgere med dysfagi steg fra 37 henvendelser i 2020 til 58 henvendelser i 2021. Stigningen er primært på de afdelinger, der er blevet undervist i dysfagi, og den oplevede erfaring er alt andet lige, at den øgede opmærksomhed på dysfagi er med til at forebygge ind-læggelser grundet fejlernæring, dehydrering og lungebetændelser.

Genoptræningsforløbene har forbedret borgernes evne til at spise og drikke. Der er fx borgere, der er gået fra at kunne drikke let eller moderat fortykket væske til at kunne drikke væske uden fortykning. Eller borgere, der er gået fra kun at kunne indtage cremet kost til at kunne indtage blød kost.

Baggrund for projektet

Inden projektet var der en hypotese om, at borgere med dysfagi ofte ikke blev opsporet med følgende konsekvenser:

 • Underernæring
 • Øget sygdom, særligt lungebetændelse
 • Øget risiko for død
 • Lavere livskvalitet – også på grund af de sociale konsekvenser ved dysfagi.

  Arbejdsgang

  Opkvalificering

  Der blev udarbejdet en tværfaglig arbejdsgang for opsporing og genoptræning af borgere med dysfagi. Arbejdsgangen blev præsenteret for alle relevante medarbejdere i centeret og skal fremover præsenteres for nye nøglepersoner. Der vil blive tilbudt to årlige opkvalificeringsmøder for nøglepersoner.

  Der blev implementeret et e-læringsmodul om opsporing af dysfagi, som alle ledere kunne tilbyde nyansatte medarbejdere.

  Tilbud om faglig sparring

  Sundhed & Træning etablerede et gratis tilbud om sparring og vejledning til samarbejdspartnere og ældre borgere, som oplevede udfordringer med at spise og drikke. Relevante afdelinger havde mulighed for at invitere en ergoterapeut fra Sundhed & Træning til at undervise personale, deltage i praksisobservationer med videre for at gøre læringen mere praksisnær.

  Genoptræning

  Når man gennem tidlig opsporing fandt en borger med dysfagi, blev der tilbudt et afklarings- og vurderingsforløb på 1-3 gange. Efter det indledende afklaringsforløb var der mulighed for at søge visitationen om et dysfagi-træningsforløb efter serviceloven § 86.1. Forløbet bestod bl.a. af mundmotorisk træning af ansigt og tunge, specifik synketræning, el-terapi (vital stim). Træningen var fra 1-2 gange om ugen og op til 12 gange. Nogle fik hjælp til træning, andre trænede selv og blev tilbudt opfølgning på øvelserne ved ergoterapeut efter behov.

  Udfordringer og løsninger

  Covid-restriktioner og sygeplejekonflikten medførte forsinkelse af implementeringen bredt i centret.

  Den løbende udskiftning i personalegruppen betyder, at viden om dysfagi løbende skal tilbydes nye medarbejdere.

  Synketræning kræver både hyppig træning og træning til udtrætning. Det kræver en dedikeret, målrettet og kognitivt velfungerende borger. Det er derfor, det er de kognitivt velfungerende borgere, der får mest ud af genoptræning af synkefunktion. Træningen bør udføres dagligt for at have størst effekt, trænings-teamet tilbyder træning fra 1-2 gange om ugen op til 12 gange, og resten står borgeren selv for. Hvis borgeren ikke er i stand til selv at varetage den resterende træning, kræver det, at plejepersonalet hjælper til, og det har vist sig at være vanskeligt at få til at fungere i praksis.

  Ressourcer

  En ergoterapeut har brugt ca. ½ årsværk i projektperioden.

  Medarbejdere og ledere på de relevante afdelinger har afsat tid til introduktion og undervisning.

 

Hvor og hvornår foregik projektet?

Projektet blev gennemført i Ringsted Kommune i samarbejde mellem hjemmepleje, plejecentre, madleverandør, Voksen og Handikap og Sundhed & Træning.

Projektet kørte fra starten af 2019 til slutningen af 2021 og er nu i drift.

Kontaktoplysninger

Vil du vide mere eller se eventuelle materialer brugt i projektet? Kontakt:

Ergoterapeut: Lykke Kjær,

Sundhed & Træning.

E-mail: mlk@ringsted.dk