Struktureret afdækning af det palliative behov hos patienter med kræft i øvre del af mave- og tarmkanalen

15-12-2022

På Afdeling for Mave-, Tarm- & Leversygdomme på Herlev Hospital får patienter med uhelbredelig kræft i den øvre mave-tarm-kanal nu hurtigere den palliative behandling, de har behov for. På afdelingen har de implementeret et behovsvurderingsskema, som afklarer denne patientgruppes symptomer og giver en mere struktureret afdækning af deres palliative behov.

Formål med projektet

Formålet med behovsvurderingen var en mere struktureret afdækning af de palliative behov, bedre medinddragelse og en tidligere og hurtigere igangsættelse af relevant, palliativ behandling. Formålet var desuden kortere og færre indlæggelser og dermed en bedre livskvalitet for patienterne.

Hvad kom der ud af det?

Afdelingen har erfaret, at patienternes symptomer efter implementeringen af behovsvurderingsskemaet hurtigere bliver afklaret, og der bliver sat hurtigere ind med behandling eller intervention.

Baggrund for projektet

En stor patientkategori på afdelingen er patienter med uhelbredelig kræft i den øvre mave-tarm-kanal, som kan tilbydes lindrende behandling (palliation). Afdelingens egne data har sammen med litteraturen vist, at denne patientgruppe har en række alvorlige følgevirkninger af deres sygdom, som resulterer i mange indlæggelser (særligt i deres sidste tid). Dette kaldte på en mere effektiv palliativ indsats for at forbedre livskvaliteten og nedsætte indlæggelsestiden og antallet af genindlæggelser. 

En undersøgelse af patienterne på afdelingen og deres palliative behov viste en stor fysisk symptombyrde, og at særligt eksistentielle, psykiske og sociale problemstillinger ikke blev udredt struktureret, og der blev sjældent lavet en behandlingsplan. 

Arbejdsgang

Implementering af behovsvurderingsskemaet blev udført med den kliniske sygeplejespecialist og en afdelingslæge som tovholder. 

Behovsvurderingen blev udført ved hjælp af skemaet EORTC-QLQ-C15 PAL (Se under Relateret indhold) - et internationalt anerkendt og valideret spørgeskema til vurdering af de palliative behov. 

Frem mod implementeringen blev plejepersonale og læger undervist, så alle var fortrolige med brugen af skemaet, dokumentationen og interventioner. 

Behovsvurderingen blev udført ved indlæggelse og herefter fast én gang om ugen. Derudover blev patienternes problemer og symptomer adresseret på den daglige stuegang. 

Patienterne, der blev inkluderet til behovsvurdering, blev identificeret på morgenmøder. Efterfølgende blev der udleveret information og spørgeskema til patienterne. Den læge, der gik stuegang, så på skemaerne og lagde planer for behandlingen i samarbejde med patienterne. Symptomer af social, psykisk og eksistentiel karakter blev fulgt op, enten af en læge eller af plejepersonalet.

Udfordringer og løsninger

Udfordringerne var hovedsageligt af organisatorisk karakter. Det handlede om at give den basale, palliative indsats plads i en travl hverdag og plads blandt mange andre patientkategorier.

Ressourcer

En klinisk sygeplejespecialist med ca. 40 timer pr. måned. 

En afdelingslæge med ca. 10 timer pr. måned.

Projektet blev udført på Afsnit 5 på Afdeling for Mave-, Tarm- & Leversygdomme som aktuelt har 24 sengepladser. På en halvårlig basis er der ca. 70 patienter igennem afdelingen inden for den patientkategori, som projektet omfatter.

Hvor og hvornår foregik projektet?

Projektet foregik på Afdeling for Mave-, Tarm- & Leversygdomme på Herlev Hospital, Sengeafsnit 5.

Projektet blev opstartet i 2022

Kontaktoplysninger

Vil du vide mere eller se eventuelle materialer brugt i projektet? Kontakt:

Maja Sønderup Tarp, Klinisk Sygeplejespecialist, cand.scient.san., maja.soenderup.tarp@regionh.dk

Thukirtha Chelliah, Afdelingslæge, Thukirtha.chelliah@regionh.dk