Sikre forløb og overgange for patienter med dysfagi

26-10-2022

I Fysio- og Ergoterapien, Regionshospitalet Horsens, og tilknyttede kommuner har kompetenceudvikling i et tværfagligt samarbejde skabt bedre og mere sikre forløb og overgange for patienter med dysfagi.

Formål med projektet

Formålet med projektet var at forbedre sektorovergangen for patienter med dysfagi. Forudsætninger og viden om arbejdet med dysfagi skulle ensrettes, og der skulle etableres en fælles forståelse og et fælles sprog om dysfagi på tværs af sektorer for at skabe et mere sammenhængende forløb.

Hvad kom der ud af det?

Indsatsen har bidraget til et mere sammenhængende patientforløb på tværs af sektorer. Fokus på sektorovergange er øget via et fælles sprog, en fælles forståelse og kommunikation på tværs blandt ergoterapeuter og andre samarbejdspartnere. Der er kommet en bedre forståelse for hinandens praksis, og det er blevet lettere at klæde hinanden på ved drøftelser og tiltag til at fortsætte forløb, fx gennem genoptræningsplaner og indlæggelsesrapporter.

Baggrund for projektet

Inden projektet havde personalet mange forskellige forudsætninger for at foretage dysfagiscreening. Der var et behov for at ensrette dette lokalt og tværsektorielt for at give patienterne et mere sikkert forløb på tværs. Der var bl.a. ønske om et fælles basisniveau på tværs og en fælles forståelse og et fælles sprog blandt ergoterapeuterne.

Arbejdsgang

Der blev afholdt fire undervisningsgange for ergoterapeuter med følgende emner:

 • Anatomi og fysiologi - viden om anatomi og fysiologi relateret til synkeprocessen.
 • Undersøgelse af dysfagi - overordnet gennemgang af udvalgte undersøgelsesredskaber.
 • Interventioner – præsentation af ideer til træning af synkefunktionen.
 • Kommunikation på tværs af sektorer - kvalificering af kommunikationen på tværs af sektorerne.

Undervisningen var for ergoterapeuter på Regionshospitalet Horsens og ergoterapeuter i de fire klynge-kommuner (Horsens, Hedensted, Odder og Skanderborg). På længere sigt kunne det være relevant at udbyde undervisning mere tværfagligt, da dysfagi er en opgave, som berører mange sundhedsprofessionelle.

Fremover vil der være en årlig 'fælles skolebænk for dysfagi' med fokus på vidensdeling, sparring og opdatering af nyeste viden på området for fortsat at sikre det gode patientforløb for patienter med dysfagi.

I Fysio- og Ergoterapien på Regionshospitalet Horsens blev der bl.a. udarbejdet en skabelon (se under Relateret indhold) for funktionsundersøgelse af ansigt, mund og svælg, som ergoterapeuter på hospitalet skulle bruge. Skabelonen understøttede en standardisering af den ergoterapeutiske funktionsundersøgelse.

På hospitalsniveau blev der udarbejdet en pjece om dysfagi (se under Relateret indhold) til det kommunale plejepersonale, som havde til formål at forbedre overgangen mellem sektorerne ved at opbygge viden hos samarbejdspartnere.

Udfordringer og løsninger

Medarbejderne i forskellige professioner har forskellige forudsætninger og kompetencer i forhold til at omsætte anbefalinger på dysfagiområdet, og dette er nødvendigt at være opmærksom på.

Under projektet blev der arbejdet med at tydeliggøre de forskellige vilkår og udfordringer, hver enkelt medarbejder og ansættelsessted havde i forhold til kommunikation på tværs af sektorer. Fx var det en udfordring nogle steder at få viden om, hvorvidt en borger/patient var i et forløb med dysfagi i kommunen eller ej.

Ergoterapeuterne var organiseret forskelligt, afhængig af hvor de var ansat, og dette skabte forskellige forudsætninger og behov.

Ressourcer

Tværsektoriel arbejdsgruppe for ”fælles skolebænk for dysfagi”:

 • Fire ergoterapeuter, en udviklingsergoterapeut og en ledelsesrepræsentant
 • Tre til fire møder af 1,5 times varighed. Derudover ad hoc-møder. Fokus på møderne er planlægning og evaluering af den afholdte og kommende fælles skolebænk.
 • En årlig fælles skolebænk.

Arbejdsgruppe for dysfagi i Fysio- og Ergoterapien, Regionshospitalet Horsens:

 • Fire ergoterapeuter, en udviklingsergoterapeut og en ledelsesrepræsentant
 • Fire møder af 1,5 times varighed.

Arbejdsgruppe på Regionshospitalet Horsens – tværfaglig dysfagiindsats:

 • Tre sygeplejersker, en diætist og en udviklingsergoterapeut
 • Fire møder af 1,5 times varighed.

Hvor og hvornår foregik projektet?

Projektet var et samarbejde mellem Fysioterapien og Ergoterapien, Regionshospitalet Horsens og tilknyttede kommuner. Projektet startede i 2020, og dele af projektet er endnu ikke afsluttet.

Kontaktoplysninger

Vil du vide mere eller se eventuelle materialer brugt i projektet? Kontakt:

Anne-Mette Tjørnelund, ergoterapeut, E-mail: anntjoer@rm.dk

Stine Mølgaard Kristoffersen, udviklingsergoterapeut, E-mail: stimoa@rm.dk

Malene Juul Hylle, ergoterapeut, E-mail: mjh@horsens.rm.dk