Regional dysfagi skills station-træning

26-10-2022

I Region Sjælland har personalets nye praktiske færdigheder og øgede viden om dysfagi på medicinske, kardiologiske og neurologiske afdelinger været med til at forbedre vilkårene for patienter med dysfagi. Flere patienter med dysfagi bliver identificeret og får tilbudt rette konsistens af væske og ernæring, og fejlsynkning og aspirationspneumoni bliver reduceret.

Formål med projektet

I Region Sjælland har personalets nye praktiske færdigheder og øgede viden om dysfagi på medicinske, kardiologiske og neurologiske afdelinger været med til at forbedre vilkårene for patienter med dysfagi. Flere patienter med dysfagi bliver identificeret og får tilbudt rette konsistens af væske og ernæring, og fejlsynkning og aspirationspneumoni bliver reduceret.

Hvad kom der ud af det?

Via projektet er dysfagi kommet på dagsordenen. Dysfagi bliver mere italesat, og der er kommet en større bevidsthed om vigtigheden af at screene og tilbyde rette konsistenser i ernæringen til indlagte patienter. Der er yderligere sket en forbedring i den tværsektorielle overlevering af information ved udskrivelse af patienter med dysfagi.

Forventningen er, at flere patienter med dysfagi bliver identificeret og får tilbudt rette konsistens af væske og ernæring, og fejlsynkning og aspirationspneumoni dermed bliver reduceret.

Inden projektets opstart blev der lavet en stikprøveundersøgelse af 308 indlagte patienter, der var i risiko for at have dysfagi. Undersøgelsen viste, at kun 14% af disse patienter havde fået udført korrekt dysfagi-screening. Definitionen på risikopatienter var patienter over 65 år, indlagt i over 24 timer eller med én af følgende diagnoser: apopleksi cerebri, morbus parkinson, alzheimers demens, ALS, muskelsvind og patienter med hoved-halscancer.

Baggrund for projektet

Der var udfordringer med at synliggøre og sikre, at patienter med dysfagi blev tilbudt den rette konsistens af ernæring og væske, i forhold til hvilken grad af dysfagi de havde, og der manglede klarhed om, hvordan der blev bestilt specialkost til patienter i afdelinger med et lille madudbud.

Inden projektet var der svækkede patienter, der under deres indlæggelse udviklede aspirationspneumoni på grund af dysfagi. Der var ikke enighed afdelingerne imellem om, hvordan man skulle opspore og screene patienter med formodet dysfagi. Arbejdsgangen omkring identificering var derfor mangelfuld, og indsamling af data viste, at kun 14% af risikopatienterne var blevet screenet korrekt.

Arbejdsgang

Der blev udarbejdet en række læringsmål og udført en litteratursøgning inden for emnet. Ud fra dette blev der udviklet et kompendium, som beskrev baggrund, screening og handlinger i forhold til dysfagi med udgangspunkt i evidens.

Alle sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter modtog kompendiet og deltog i 1 times praktisk skills station-træning om dysfagi. Træningen blev faciliteret af personale med særlige kompetencer inden for dysfagi. Desuden skulle alle forud for træningen i dysfagi have gennemført regionens e-læringskursus i dette.

Afhængig af en synkevurderingsscreening blev patienternes kostform og væskekonsistens tilpasset. Dysfagi, kostform og drikkekonsistens blev dokumenteret i patientjournalen og i vejledningen på patientstuen, så alle samarbejdspartnere og pårørende var informeret. Derudover blev der rekvireret ergoterapeutisk tilsyn.

Udfordringer og løsninger

Det var udfordrende, at plejepersonalet ikke kunne dokumentere resultatet af præscreeningen i Sundhedsplatformen, da det var denne screening, der var grundlaget for selve GUSS-screeningen (Gugging

Swallowing Screen).

Dysfagi-screening er en ny opgave for plejepersonalet, og der har derfor været en vis modstand mod dette. Dette er imødekommet ved faglige drøftelser og argumenter.

Ressourcer

Projektgruppen bestod af 7 kliniske udviklingssygeplejersker/kliniske sygeplejespecialister med et estimeret tidsforbrug på samlet 1 årsværk. Der blev uddannet 10 sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter til at facilitere skills station-træningen i dysfagi.

Forventningen er, at ca. 750 sygeplejersker og 250 social- og sundhedsassistenter gennemfører skills station-træningen og anvender minimum 1 time til teoretisk forberedelse og 1 time til gennemførsel.

Hvor og hvornår foregik projektet?

Projektet startede i sensommeren 2021 og gik i drift i januar 2022.

Det er et regionalt projekt, hvor alle medicinske, kardiologiske og neurologiske hospitalsafdelinger i Region Sjælland har deltaget.

Kontaktoplysninger

Vil du vide mere eller se eventuelle materialer brugt i projektet? Kontakt:

Kristine Mildahl Kjærgaard, klinisk udviklingssygeplejerske, E-mail: kkd@regionsjaelland.dk

Pernille Würtz Bøhm, Klinisk Sygeplejespecialist, E-mail: pwm@regionsjaelland.dk