Måltidet i fokus

26-10-2022

- en hurtig indsats til ældre borgere med dysfagi.

I Ballerup Kommunes hjemmepleje har de med en målrettet ernæringsindsats og nye arbejdsgange nedsat ventetiden, fra der sker en henvendelse om dysfagi til ernæringsteamet, til der bliver igangsat en indsats. Medarbejderne er gen-nem undervisning blevet klædt på til at vurdere borgerne i forhold til risikoen for fejlsynkning og aspirationspneumoni, og man er lykkedes med at mindske mangelfuld ernæring hos borgerne.

Formål med projektet

Formålet med projektet var en hurtigere indsats til borgere med dysfagi. Projektet var en målrettet ernæringsindsats over for ældre borgere med synkebesvær og dårlig tandstatus, der havde til formål at mindske risiko for fejlsynkning, aspirationspneumoni og mangelfuld ernæring. Tiltagene skulle nedbringe ventetiden, fra der skete en henvendelse om dysfagi, til en indsats blev sat i gang. Det indebar bl.a. at se på arbejdsgange og dokumentation i forhold til borgere med dysfagi.

Hvad kom der ud af det?

Projektet har reduceret ventetiden, fra der sker en henvendelse om dysfagi til en dysfagiindsats, bliver startet op. Tidligere var ventetiden 2-3 uger (10-14 dage var behandlingstid i visitationen og derefter 3-5 dages ventetid i gennemsnit i Træning og Aktivitet), hvor den nu er to dage.

En spørgeskemaundersøgelse blandt medarbejderne før og efter den treårige projektperiode viser, at fagligheden hos medarbejderne er øget. De føler sig bedre klædt på i forhold til at vurdere, om en borger spiser nok mad, vejer for meget eller for lidt, får mad og drikke af rette konsistens og til at se tegn på, om en borger har tygge-synkeproblemer.

I løbet af de tre år projektet kørte, modtog 129 personer dysfagiudredning fra ernæringsteamet minimum én gang. Nogle var tilknyttet flere forløb. 90 % af de 129 personer havde øvre dysfagi. De resterende 10% havde andre symptomer, som relaterede sig til nedre dysfagi, kræft og psykiske problemstillinger.

Baggrund for projektet

I Ballerup Kommunes hjemmepleje blev der i efteråret 2017 lavet et kortlægningsprojekt, hvor en stikprøve på 105 borgere viste, at 40% af borgerne ville have gavn af en målrettet ernæringsindsats. 19% var i risiko for synkebesvær, mens 26% havde problemer med at spise pga. smerter/problemer med tænderne. Der var en tydelig sammenhæng mellem ernæringsrisiko og henholdsvis synkebesvær og dårlig tandstatus. 55% med synkebesvær havde behov for en ernæringsindsats, for borgere med dårlig tandstatus var det 68%. Der var desuden lange ventetider på bevilling af en træningspakke til borgere med dysfagi.

Inden projektet oplevede 54% af visitatorerne, at ansøgningsskemaet til dysfagiudredning ikke var udfyldt korrekt. Det krævede yderligere afklaring, før de kunne visitere dysfagiudredning, og det forlængede ventetiden.

Arbejdsgang

Tværfagligt ernæringsteam

Der blev etableret et tværfagligt ernæringsteam, som bestod af en klinisk diætist, en ernæringssygeplejerske og en ergoterapeut. Den sammensætning gav de relevante kompetencer i forhold til ernærings- og dysfagiproblematikkerne. Ernæringsteamet kunne sammen drøfte, diskutere og beslutte, hvad der skulle ske.

Ernæringsteamet var selvvisiterende og selvplanlæggende, og alle medarbejdere omkring borgerne kunne let henvende sig direkte til ernæringsteamet uden specifikke skriftlige beskrivelser for faglig sparring eller om borgere, de mente, kunne have gavn af en ernæringsindsats. Medarbejderne kunne enten henvende sig skriftligt i omsorgssystemet, via telefon eller personligt. Ernæringsteamet vurderede, hvilken fagperson borgeren havde brug for, og kunne gå i gang med indsatsen med det samme.

Medarbejderne i ernæringsteamet var til stede i lokalet hos hjemmeplejen omkring frokosttid (indtil der kom restriktioner pga. COVID-19). Ernæringsteamet var til rådighed for personlig henvendelse og sparring.

Tværfaglig projektgruppe

Ernæringsteamet var også en del af en tværfaglig projektgruppe, som ud over ernæringsteamet bestod af tandlæge, visitator, fysioterapeut og projektleder. Her blev projektet forankret, og projektgruppen havde til formål at drøfte prak-sisnære udfordringer, udvikle tværfaglige arbejdsgange og optimale helhedsorienterede borgerforløb. Udfordringer fra driften blev bragt op i gruppen og drøftet, og der blev fundet løsninger.

I projektgruppen blev mere overordnede problemstillinger drøftet, og de enkelte medlemmer bragte drøftelserne tilbage til deres egne enheder, så viden og beslutninger blev delt og gennemført.

Undervisning og ensrettet arbejdsgang

Alle medarbejdere i hjemmeplejen blev undervist i ernæring, dysfagi, mundhygiejne og lunge- og siddefunktioner relateret til spisning og ernæring. De fik viden og en fælles forståelse for dysfagi, og der blev lavet en fælles ensrettet arbejdsgang om dysfagi og procedure for dokumentation i omsorgssystemet. Dette indebar:

  • Nye arbejdsgange mellem praktiserende læge, hjemmesygeplejen og ergoterapeuterne: Én arbejdsgang, når borgere ikke kan indtage medicin i tabletform på grund af dysfagi og én arbejdsgang, når borgere ikke vil indtage anbefalede kost/væske fra ergoterapeuterne.
  • Tværfaglig beslutning om udvikling af ”OBS dysfagi”-funktion i omsorgssystemet, så alle ser det tydeligt.
  • Ændring af procedure om kostform hos den eksterne madleverandør. Ergoterapeuterne kan ændre kostkonsistens for borgere, der har madservice bevilget, uden ekstra visitation. Ventetiden blev dermed reduceret for ændring af kostform, og borgene kunne modtage den nye, rette konsistens hurtigt.

Plakaten ”De 9 tegn på underernæring” fra KL’s hjemmeside ”Viden på Tværs”, hang i alle teamlokaler i hjemmeplejen.

Udfordringer og løsninger

Det var en udfordring, at medarbejderne i ernæringsteamet havde en projektleder og samtidig hver deres daglige leder. Beslutningsprocesserne inden en fælles beslutning kunne tages, var lange, da det skulle vendes i alle 5 enheder: Visitationen, Hjemmeplejen, Tandplejen, Forebyggelsesenheden og Træning og Aktivitet.

Det var også en udfordring at sidde i hver sin afdeling, hvor kommunikationen primært var via telefon eller mail. For overblik og strukturering af de tværfaglige arbejdsgange havde ernæringsteamet derfor et fælles skema, der blev udfyldt ved henvendelser. Ernæringsteamets medarbejdere kommunikerede dagligt sammen, og efter en tværfaglig vurdering blev opgaverne fordelt i ernæringsteamet.

I omsorgssystemet oprettede ernæringsteamet egen tværfaglig ernæringsindsats og dokumenterede indsats.

Ressourcer

I hele projektperioden (3 år) har der været et tværfagligt ernæringsteam bestående af:

  • Ergoterapeut: 30 timer om ugen.
  • Diætist: 30 timer om ugen.
  • Ernæringssygeplejerske: 20-22 timer om ugen.

Derudover var ergoterapeuterne til rådighed 20 timer om ugen, og fysioterapeuterne 15 timer om ugen i Træning og Aktivitet med henblik på videre træning for dysfagi.

Der har været et mindre antal timer til projektledelse, fysioterapi og tandlæge. Det gav plads til samarbejde, at 1,5-2 timer fast ugentligt var reserveret til team-arbejdet.

Hvor og hvornår foregik projektet?

Projektet foregik blandt borgere tilknyttet Ballerup Kommunes hjemmepleje. Projektet har kørt fra 2018 til og med 2021. Projektet har modtaget ekstern finansiering fra Sundhedsstyrelsen.

Kontaktoplysninger

Vil du vide mere eller se eventuelle materialer brugt i projektet? Kontakt:

Louise Paulsen Rønnov: projektleder, Tlf.: 4477 2748, E-mail: lorn@balk.dk

Masumi Takeuchi Holm, ergoterapeut, Tlf.: 2069 1310, E-mail: mash@balk.dk