Forbedrede sektorovergange hos patienter med hjerneskade og dysfagi

26-10-2022

Apopleksiafsnittet på Herlev og Gentofte Hospital har sammen med ni kommuner forbedret kvaliteten i sektorovergangen for de fælles rehabiliteringsforløb for borgere med apopleksi. Fokus har bl.a. været på dysfagi.

Formål med projektet

Projektet havde til formål at skabe mere sikre patientovergange for borgere, der fortsætter deres rehabilitering i kommunerne efter endt behandling på hospitalet. Der var behov for et fælles sprog om dysfagikost og en fælles forståelse af borgere med apopleksi.

Hvad kom der ud af det?

Efter projektet har personalet oplevet et forbedret samarbejde på tværs af sektorerne. Der er skabt klarere rammer og aftaler i samarbejdet mellem hospital og kommuner, og i sektorovergangene er den fælles forståelse, det fælles sprog og ensartetheden blevet øget.

Efter projektet har flere af kommunerne ændret deres indkøbsaftaler, så de nu bruger det samme fortykningsmiddel som hospitalet. Det fremmer patientsikkerheden, fordi det mindsker risikoen for misforståelser. Nogle kommuner har også overført systematikken til andre borgergrupper med dysfagi, så det nu også er ens internt på kommunernes døgnplads.

Baggrund for projektet

Inden projektet var der ikke et fælles sprog og en fælles forståelse om dysfagikost mellem sektorerne. Fx var det ikke entydigt, hvad moderat fortykket væske betød. Der manglede tilfredsstillende arbejdsredskaber, der kunne synliggøre, at patienten havde en dysfagiproblematik og materiale til at understøtte samtalen med patient og pårørende om dysfagi.

Arbejdsgang

Repræsentanter fra begge sektorer deltog i fælles kompetenceudvikling i form af kurser og workshops. Formålet var at skabe mere sikre patientovergange og få en fælles forståelse for de begreber, der blev brugt.

For at fastholde indsatsen og synliggøre patienternes dysfagiproblemer blev der udarbejdet fælles arbejdsredskaber. Der blev udarbejdet ernæringsskilte og en tværsektoriel arbejdsgangsbeskrivelse, som handlede om dysfagi under og efter udskrivelse (se under Relateret indhold). Introduktion til, hvordan ernæringsskiltene skulle bruges, blev inkluderet i introduktionsmateriale til plejepersonale og studerende og tilføjet til tjeklisten, som blev brugt ved modtagelse af alle apopleksipatienter. Ernæringsskilte blev givet med i kuverten ved udskrivelse og hængt op på patientens stue på døgnophold i kommunen.

Udfordringer og løsninger

Det var en udfordring at få det implementeret ude i kommunerne. Hvis der i alle kommuner havde været nøglepersoner eller lokale implementeringsgrupper til at sikre, at det nåede ud til de medarbejdere, der skulle bruge det i praksis, kunne dette problem måske have været afhjulpet. Også på hospitalet var der usikkerhed om, hvem der havde hvilket ansvar i forhold til at sikre afprøvningen af indsatsområderne.

Ressourcer

Projektet blev varetaget af én repræsentant fra kommunerne og én fra regionen. Begge var fysioterapeuter med relevant videreuddannelse og forskningserfaring.

Projektet har varet i 2 år.

Der blev sat ressourcer af til en del møder og workshops, hvor medarbejder og ledere deltog.

Hvor og hvornår foregik projektet?

Apopleksiafsnittet på Herlev og Gentofte Hospital har sammen med de ni kommuner i hospitalets primære optageområde arbejdet med at forbedre kvaliteten i sektorovergangen for de fælles rehabiliteringsforløb for borgere med apopleksi, hvor der bl.a. har været fokus på dysfagi.

Kontaktoplysninger

Vil du vide mere eller se eventuelle materialer brugt i projektet? Kontakt:

Rebekka Matschofsky, Klinisk sygeplejespecialist Afdeling N, N108 rebekka.matschofsky@regionh.dk

Joan Elling Christensen, afdelingsfysioterapeut Joan.elling.christensen@regionh.dk