Større fleksibilitet på Akut Modtager Afsnit

17-11-2021

Ved at gøre op med den eksisterende struktur på modtage- og sengeområdet har Fælles Akutmodtagelse på Odense Universitetshospital skabt en mere sammenhængende modtagelse, pleje og behandling af patienterne.

Formål med projektet

Formålet med projektet var en bedre udnyttelse af de plads- og personalemæssige ressourcer i Fælles Akutmodtagelse på Odense Universitetshospital.

Hvad kom der ud af det?

Patientsikkerheden er forbedret, da der ikke opstår overbelægning i et område og behovet for at gøre brug af afdelin-gens ekstra modtagepladser er mindre. Patienterne og opgaverne er fordelt hensigtsmæssigt, personalets ressourcer er optimalt udnyttet samtidig med, at patienterne ikke overflyttes internt.

Forbedringen kan på baggrund af tilbagemeldinger fra personalet vurderes til, at patienterne får en bedre pleje og behandling. Der er mere kontinuitet i forløbet, færre interne overgange, og der opbygges en anden nær relation til patienten og dennes pårørende.

Baggrund for projektet

Fælles Akutmodtagelse på Odense Universitetshospital bestod af en stueetage og en førstesal. Alle patienter blev mod-taget i stueetagen og flyttet til førstesalen, når det var besluttet, at de skulle indlægges. 

Om morgenen var der lav belægningsprocent i modtageområdet i stueetagen, mens der på første salen var høj belægningsprocent og travlhed med patienter i alle sengene. Om eftermiddagen var billedet omvendt, så der var mange patienter i stueetagen, nogle gange så mange, at området havde svært ved at rumme patienterne fysisk. Samtidig var personalet presset på opgaver omkring patienterne.

Personalets ressourcer var også dårligt udnyttet i løbet af dagen. Der var en barriere i forhold til at få personalet til at hjælpe hinanden på tværs af etagerne, særligt da deres opgaver var forskellige. Personalet i stueetagen varetog udelukkende modtagelse, herunder observation og igangsætning af relevant behandling ved den akutte patient, frem til der var lavet en behandlingsplan. Herefter overtog sygeplejersken på førstesalen og havde derfor primært kompetencer i observation og pleje af akutte, stabiliserede patienter.

Arbejdsgang

I foråret 2020 var der flere isolerede patienter som følge af covid-19. Det satte et endnu større pres på de fysiske rammer i stueetagen og på personalet i dette område. Af sikkerhedsmæssige årsager for patienterne blev det derfor besluttet, at det var tid til at modtage en patient på samme stue, som patienten senere skulle udskrives fra, altså på begge etager.

Ved at lave modtageområder i såvel stueetagen og på førstesalen blev der skabt bedre udnyttelse af de fysiske pladser. Samtidig fik personalet de samme opgaver, og dermed blev der skabt en mere sammenhængende modtagelse, pleje og behandling af patienterne, hvor de ikke skulle flyttes internt i afdelingen.

Udfordringer og løsninger

Fælles Akutmodtagelse er åben døgnet rundt, og det var en stor udfordring at sikre, at alle var trygge ved den ændrede arbejdsgang. Samtidig startede projektet lige inden sommerferien af praktiske grunde, da der var flere isolationspatienter. Det var uhensigtsmæssigt særligt pga. mindre ledelsesrepræsentation i denne periode og dermed mindre mulighed for opfølgning med personalet.

Ressourcer

Projektet involverede alle plejepersonaler og læger, som havde funktion i det medicinske område i Fælles Akutmodtagelse, koordinatorer og triageringspersonale. Derudover var to afdelingssygeplejersker involveret foruden to uddannelsesansvarlige og afdelingens arbejdsmiljøkoordinator.

Hvor og hvornår foregik projektet?

Projektet havde sit udspring i Fælles Akutmodtagelsen på Odense Universitetshospital. Det blev påbegyndt i juni 2020 og er fortsat i drift.

Kontaktoplysninger

Vil du vide mere eller se eventuelle materialer brugt i projektet? Kontakt:

Afdelingssygeplejerske Marianne Toft Truelsen, marianne.toft@rsyd.dk