"Hospitalsbehandling" på plejehjem

17-11-2021

Fælles akutmodtagelse (FAM) på Odense Universitetshospital, Odense Kommunes akutteam, plejehjem i Odense Kommune, AMK vagtcentral region Syd og Ambulancetjenesten har i et tværsektorielt projekt nedsat antallet af hospitalsindlæggelser fra plejehjem.

Formål med projektet

Projektet havde til formål at afklare potentialet i et samarbejde mellem sektorerne og vurdere, i hvilket omfang "hospitalsbehandling" på plejehjemmet var muligt og på denne måde skabe optimale patientforløb i trygge, velkendte rammer.

Hvad kom der ud af det?

Det tværsektorielle samarbejde medførte i projektperioden, at mere end 90 % af beboerne kunne undersøges og behandles på plejehjemmet, og undgik ambulancetransport til hospital.

I perioden fra den 1. december 2020 til den 9. april 2021 på hverdage fra kl. 8-16 var der 239 udkald til plejehjem i Odense Kommune. I 91,6 % (219) af tilfældene kunne patienten blive på plejehjemmet og undgik således akut ambulancetransport. 40,2 % (96) fik behandling på plejehjemmet de følgende dage med f.eks. antibiotika intravenøst. De resterende 51,6 %, som også blev på plejehjemmet, havde ikke behov for behandling de følgende dage.

De hyppigste, akutte diagnoser var relateret til infektion 36% (86), faldtraume 18% (43), hjertesymptomer 11,3% (27), neurologiske symptomer 9,2% (22), dehydratio 6,3% (15) og gastrointestinale symptomer 5,4% (13).

Projektgruppen arbejder nu på at finde en fast driftsmodel på baggrund af projektet.

Baggrund for projektet

Plejehjemsbeboere er i betydelig risiko for at blive indlagt. Samtidig er der ved indlæggelse af plejehjemsbeboere en øget risiko for komplikationer i form af udvikling af delirium, hospitalserhvervede infektioner, fald i funktionsniveau og død. Hertil kommer, at mange hospitalsindlæggelser fra plejehjem bliver vurderet som unødvendige.

Arbejdsgang

I projektperioden blev der sendt en FAM-lægebil og et akutteam (Akutteam Odense) ud, hver gang en ambulance blev disponeret til et plejehjem i Odense Kommune på hverdage i tidsrummet kl 8-16, uanset borgerens symptomer. En FAM-speciallæge foretog en klinisk vurdering af patienten og kunne her tage stilling til, om patienten kunne behandles på plejehjemmet (med støtte fra Odense kommunes akutteam), eller om indlæggelse var påkrævet. Ansvaret for behandlingen på plejehjemmet var placeret hos Fælles Akutmodtagelse og blev varetaget af en speciallæge i samarbejde med Odense Kommunes akutteam.

Den kliniske vurdering indeholdt undersøgelse, måling af vitalparametre, ultralydsundersøgelse, arteriepunktur, blodprøver på POCT udstyr, blodprøver, bloddyrkning, podning, evt. ekspektorat og urin, til dyrkning mv. Det indebar, at der blev iværksat behandling og taget stilling til, om behandlingen fortsat kunne ske på plejehjemmet. 

Udfordringer og løsninger

Det var vigtigt, at alarmeringsproceduren var enstrenget og simultan. Det blev sikret, ved at AMK vagtcentral varetog alarmering ved egne udkald. 

Entydig informationen mellem sektorerne blev bl.a. sikret, ved at hospitalsjournalnotater, fra plejehjemsindsatsen straks blev sendt til kommunens akutteam, og opdateringer i FMK (Fælles Medicinkort) blev foretaget på stedet. Det blev også sikret, at der var online-adgang til hospitalsjournal og kommunal journal, så information om patienter på plejehjemmet kunne tilgås med det samme i alle journalsystemer. 

Ressourcer

En vagthavende overlæge fra Fælles Akutmodtagelse Odense Universitetshospital kl. 8-16 hverdage.

En vagthavende akutsygeplejerske fra Odense Kommune kl. 8-16 hverdage.

Hvor og hvornår foregik projektet?

Projektet kørte fra den 1. november 2020 til den 30. april 2021. Det var et tværsektorielt, borgernært samarbejdsprojekt mellem Fælles akutmodtagelse (FAM) på Odense Universitetshospital, Odense Kommunes akutteam, plejehjem, AMK vagtcentral region Syd og Ambulancetjenesten.

Kontaktoplysninger

Vil du vide mere eller se eventuelle materialer brugt i projektet? Kontakt:

Overlæge Claus-Henrik Rasmussen, FAM, Odense Universitetshospital, mail: Claus.Henrik.Rasmussen@rsyd.dk

Relateret indhold

Læs andre projekter om patientovergange

Læs mere om patientovergange