Styr på medicinskabet

22-10-2020

Ved at skabe struktur i borgernes egne medicinskabe har Plejehjemmet Grønnehaven i Helsingør Kommune formået at skabe større overskuelighed og derigennem færre medicinfejl.

Formål med projektet

Formålet var at:

  • skabe en ensartet struktur på alle borgeres egne medicinskabe på plejehjemmet
  • opfylde de patientsikkerhedsmæssige krav, der er til håndtering af medicin for plejepersonale.

Hvad kom der ud af det?

Projektet har medført at:

  • alle borgeres medicinskabe på plejehjemmet nu er ens opbygget, hvilket skaber genkendelighed, tryghed og overskuelighed for medarbejderne
  • antallet af fejl er faldet som følge af indsatser som fx gennemgående dokumentation af anbrudsdato på cremer
  • gammel medicin bliver fjernet fra medicinskabene, og ikke-aktuel medicin adskilles fra aktuel medicin.

Effekten kan bl.a. ses ved, at der lokalt rapporteres færre utilsigtede hændelser relateret til medicin, der ikke er givet. Der er ligeledes ingen anmærkninger ved seneste tilsyn.

Baggrund for projektet

På et tilsyn fik plejehjemmet anmærkninger på medicinområdet. Anmærkningerne handlede bl.a. om manglende overskuelighed, manglende navn og CPR-nummer på dosisæsker og manglende anbrudsdato på fx øjendråber.

Det var derfor målet at højne patientsikkerheden i medicinhåndteringen, ensrette og systematisere medicinskabene og kvalitetssikre medicinadministration og -dispensering med afsæt i systematiseringen.

Arbejdsgang

På baggrund af anmærkningerne fra tilsyn mødtes gruppen af ledere og sygeplejersker, hvor det blev gennemgået, hvad der tidligere var blevet gjort, herunder hvad der tidligere havde virket og ikke virket. 

I processen blev øvrige medarbejdere også inddraget, og de bidrog til en ny vinkel på problematikken. På den baggrund blev der udarbejdet materiale og information til alle afdelinger og personaler - et visuelt materiale, som er nemt at gå til.

Der blev købt små kurve til opbevaring af medicinen, hvilket gjorde det muligt at adskille aktuel medicin fra p.n. medicin. Kurvene blev tydeligt mærket: ’Aktuel medicin’ og ’P.n. medicin’. 

Alle medicinskabe blev ryddet op og fik samme opstilling, og der blev sat et foto op af, hvordan et medicinskab skal se ud. 

Medicinskab

På indersiden af skabet blev der sat et skema op, hvor der signeres for, at medicinskabet er gennemgået og fundet i orden. Det foregår hver 14. dag samtidig med medicindosering.

Der bliver løbende præfabrikeret etiketter med navn og CPR-nummer til at sætte på dosisæsker m.m. Der bliver også præfabrikeret etiketter med plads til at notere fx anbrudsdato, som kan sættes på cremer og lignende.

Forbedringsmodellens metoder er blevet anvendt med medarbejderinvolvering, udvikling af prototyper, test og ændring af disse undervejs. 

Der monitoreres via rapporterede utilsigtede hændelser og typer af hændelser. Hvis der dukker en ny type fejl op, vurderes det, om der er behov for at ændre igen. 

Indsatsen er foregået sidste halvår af 2019.

Udfordringer og løsninger

Der har ikke været nogen udfordringer.

Ressourcer

Det har været en løbende proces, så det er svært at angive tid på selve udviklingsfasen. 

I planlægning og udførelse deltog primært fire ledere og tre sygeplejersker.

Opgaver med fotos, print, laminering og ophængning af opslag til 116 medicinskabe har taget en administrativ medarbejder en dag, hver gang opslaget er blevet lavet om, og det er sket tre gange.

Mærkning og opstilling af kurve/ indretning af alle 116 skabe har ca. taget en sygeplejerske en uges tid.

Indkøb af ensartede kurve til alle medicinskabe løb op i ca. 2000 kr.

Hvor foregik projektet?

Indsatsen foregik på plejehjemmet Grønnehaven i Helsingør Kommune.

Kontaktoplysninger

Vil du vide mere eller se eventuelle materialer brugt i projektet?

Kontakt: Nanna Willerslev, nwi46@helsingor.dk