Sikker patientidentifikation

23-11-2020

På Radiologisk Afdeling på Aalborg Universitetshospital har de med ændrede arbejdsgange mindsket risikoen for fejl relateret til mangelfuld patientidentifikation før radiologisk undersøgelse.

Formål med projektet

Formålet er at reducere antallet af utilsigtede hændelser, som skyldes manglende eller mangelfuld patientidentifikation.

Hvad kom der ud af projektet?

Projektet har medført:

  • Et målrettet arbejde med at mindske risikoen for manglende eller mangelfuld patientidentifikation.
  • Ændringer i arbejdsgange, således at personale og patienter er blevet yderlige involveret forud for en undersøgelse. Det betyder, at risiko for fejlundersøgelse eller oversete kontraindikationer mindskes.

Der er indtil videre tale om en oplevet kvalitetsforbedring. Der er ikke opgjort eventuelle relevante hændelser for 2020, hvorfor der ikke foreligger kvantitative data endnu.

Baggrund

Med baggrund i erfaringer med "De Fem Trin (sikker kirurgi)", hvor man forud for kirurgiske indgreb gennemgår fem simple trin for at hindre fejloperationer, var der et ønske om, at en lignende procedure kunne indføres forud for radiologiske undersøgelser – især de invasive procedurer.

Radiologisk Afdeling har mange og ofte korte patientkontakter i løbet af en arbejdsdag. Der er derfor risiko for forbytning af patienter, forkerte undersøgelser, indskrivning på forkerte CPR-numre eller lignende, hvis ikke der er en sikker arbejdsgang i forbindelse med patientidentifikation.

En stor andel af de rapporterede utilsigtede hændelser i Radiologisk Afdeling vedrører netop situationer med mangelfuld patientidentifikation.

Arbejdsgang

"Closed loop"-identifikation

Der blev indført en "Closed loop"-proces for sikker patientidentifikation i afdelingen. Closed loop består af 4 trin, som skal gennemgås, før en undersøgelse kan gennemføres. Der er flere closed loop-modeller, alt efter om identifikationen involverer én eller to medarbejdere, og om patienten er inhabil.

En af closed loop-modellerne ser sådan ud:

Sikker patientidentifikation

Trin 1: Afsender oplyser navn og CPR-nummer.

Trin 2: Modtager tjekker, at data stemmer overens med data på apparaturet.

Trin 3: Modtager gentager patientdata og oplyser, hvilken undersøgelse der skal udføres.

Trin 4: Afsender tilkendegiver, at de gentagne informationer er korrekte.

Afsender: Patient eller radiograf med patientansvar

Modtager: Radiograf med ansvar for apparatur

Når de 4 trin er gennemgået, er der udført sikker patientidentifikation, og undersøgelsen kan udføres. 

Der er blevet udarbejdet "Stop op"-kort til alle undersøgelsestyper med illustration af tilhørende closed loop-model, der beskriver hvilke trin der skal gennemgås, for at undersøgelsen udføres patientsikkert.

Dokumentation for patientidentifikation 

Det er også blevet præciseret, hvordan og hvor det skal dokumenteres i journalen, at patientidentifikationen har fundet sted. 

Udfordringer og løsninger

Udfordringer i forbindelse med projektet har først og fremmest været kommunikation til relevante medarbejdere. Det har også været en udfordring at involvere og skabe forståelse for nødvendigheden af den nye arbejdsgang især i de tilfælde, hvor personalet oplever, at proceduren skaber flere opgaver i en travl hverdag.

Inden for ultralyd er der et meget tæt samarbejde mellem plejepersonale og radiologer, og her har der været udfordringer med at få den sikre arbejdsgang implementeret, da closed loop-proceduren har medført ændringer i de etablerede arbejdsgange mellem de to faggrupper.

Efter en tilvænningsperiode er alle faggrupper dog blevet glade for de nye arbejdsgange. 

Ressourcer

Den administrerende overlæge og den lokale kvalitets- og projektansvarlige har været primære ressourcepersoner. Udviklingsradiografer og andre medarbejdere har været involveret, når det var relevant. 

Der har været behov for etablering af ekstra PC på arbejdspladsen og udgifter til "stop op"-kort.

Projektet er blevet udarbejdet og implementeret i perioden august 2019. Closed loop-arbejdsgangen blev evalueret i efteråret 2020. Evalueringen viste, at projektet overvejende blev modtaget positivt.

Hvor foregik projektet?

Radiologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital.

Kontaktoplysninger

Vil du vide mere eller se eventuelle materialer brugt i projektet?

Kontakt:

Kvalitetskonsulent Dorthe Harritz Nielsen, dorthe.nielsen.1@rn.dk