Proaktiv patientsikkerhedskultur

23-11-2020

På Anæstesiologisk Intensiv Afdeling på Odense Universitetshospital, Svendborg, har de fundet nye metoder til at identificere og arbejde med patientsikkerhedsmæssige udfordringer. Det indebærer bl.a. implementering af patientsikkerhedsrundering, der involverer både medarbejdere og ledere.

Formål med projektet

Formålet er at implementere en mere proaktiv tilgang til patientsikkerhedsarbejdet med involvering af personalet ved at:

  • undersøge personalets oplevelse af patientsikkerhedskulturen i afdelingen.
  • arbejde med kulturen ved at indføre patientsikkerhedsrunder i alle afsnit. På den måde identificeres eksisterende og potentielle problemer og udfordringer med betydning for patientsikkerheden.

Hvad kom der ud af det?

I hele afdelingen er der skabt en øget opmærksomhed mod og transparens i forhold til patientsikkerhedskulturen og hvilke indsatsområder, der skal arbejdes med.

Det at gå rundering i et andet afsnit end ens eget har dels givet en bredere forståelse for de forskellige arbejdsområder,  dels åbnet øjnene for et arbejdsfællesskab i forhold til de forbedringstiltag, der blev identificeret ved runderingen.

Patientsikkerhed er blevet et integreret punkt på de ugentlige tavlemøder i alle afsnit, hvor rapporterede utilsigtede hændelser drøftes for at kvalificere sagsopfølgningen, hvilket har medvirket til at involvere alt personalet i patientsikkerhedsarbejdet.

Baggrund for projektet

Igennem flere år er der blevet arbejdet struktureret på at følge op på utilsigtede hændelser af de lokale kvalitets- og patientsikkerhedsnøglepersoner i afsnittene. Arbejdet med patientsikkerhed er forankret i en patientsikkerhedsgruppe, hvor nogle af sagerne drøftes med henblik på en bredere læring i afdelingen.

Ønsket var at løfte arbejdet med patientsikkerhed til en mere proaktiv tilgang og derudover at se på patientsikkerhedskulturen og iværksætte initiativer til at fremme og fastholde en patientsikkerhedskultur, der hviler på åbenhed og læring.

Arbejdsgang

Som monitorering af patientsikkerhedskulturen blev det valgt at anvende The Safety Attitudes Questionnaire (SAQ) og derigennem identificere, hvilke områder der med fordel kunne fokuseres på. Den første måling (baseline) blev foretaget i februar 2019.

Patientsikkerhedsrundering er en af metoderne til at påvirke patientsikkerhedskulturen og arbejde med proaktiv risikostyring.

I afdelingen er der en patientsikkerhedsgruppe bestående af en sygeplejerske fra hver af de respektive afsnit (anæstesi, operation, dagkirurg og intensiv), to overlæger fra hhv. anæstesi og intensiv, en kvalitetskoordinator og en oversygeplejerske (repræsentant for ledelsen). Patientsikkerhedsrunderingen gennemføres af et team bestående af medlemmer af patientsikkerhedsgruppen, som ikke har deres faste gang i afsnittet.

På baggrund af afdelingens rapporterede utilsigtede hændelser og de initiativer, der er udstukket fra nationalt, regionalt eller hospitalsniveau, udarbejdes materiale til gruppen som støtte for deres rundering. Runderingen foregår som en tur i afdelingens forskellige afsnit, hvor eksisterende og/eller potentielle problemer, som betyder noget for patientsikkerheden og den patientsikkerhedskultur, der hersker, er omdrejningspunktet for dialogen. Fokus er lige så meget på det, der går godt, som på det, der er udfordrende, da der, jf. figuren, er en klar overvægt af det, der går godt.

Diagram fra Odense universitetshospital vedr. patientsikkerhedskultur

Det kræver ingen forberedelse for medarbejderne i afdelingen at deltage i runderingen. Runderingen er rammesat til at kunne gennemføres og afsluttes på én dag i alle afsnit. Der kan være særlige områder, der observeres på, men ellers er det meningen, at runderingsgruppen skal se, lytte og tale med de medarbejdere, der er på arbejde den pågældende dag. Der udvælges således ikke medarbejdere på forhånd. Gruppen følger evt. pleje- og behandlingstiltag og vurderer patientsikkerheden, drøfter evt. valg af afvigelser med personalet og noterer opmærksomhedspunkter, samt hvilke observationer der kan inspirere de øvrige afsnit.

Alle medarbejdere og ledelser har mulighed for at deltage i en mundtlig afrapportering på dagen, og alle modtager efterfølgende en skriftlig rapport med de fund, gruppen har identificeret med henblik på afsnitsvis at udarbejde handleplaner, hvor der er grund til det. Runderne gås én gang om året.

Sideløbende med rundering blev patientsikkerhed integreret som et fast punkt på de ugentlige tavlemøder i alle afsnit, hvor rapporterede utilsigtede hændelser drøftes med henblik på at kvalificere sagsopfølgningen. På den måde bliver alt personale involveret i patientsikkerhedsarbejdet.

Udfordringer og løsninger

Der har været enkelte udfordringer i forhold til ledelsesforankringen i enkelte afsnit. Det har primært været pga. manglende information og involvering. Dette er løst ved at tilbyde støtte i bl.a. formidlingen af den indledende spørgeskemaundersøgelse og ved at optimere den løbende information.

Kvalitetskoordinatoren deltager ligeledes ved de strategiske tavlemøder med funktionsledelserne for også her at sætte kvalitet, forbedring og patientsikkerhed på dagsordenen.

Derudover var der usikkerhed blandt personalet i forhold til specielt tolkningen af spørgeskemaundersøgelsen og de initiativer, der kan iværksættes. I de tilfælde har de lokale nøglepersoner spillet en stor rolle i den løbende opfølgning på evt. spørgsmål.

Ressourcer

Projektet har involveret hele afdelingen på i alt 232 medarbejdere: læger, plejepersonale og sekretærer har fået tilsendt spørgeskema, heraf har 167 deltaget i undersøgelsen. Et estimeret tidsforbrug er 10 minutter/medarbejder. Kvalitetskoordinatoren har stået for at analysere data, som er formidlet i samarbejde med oversygeplejersken (formand for patientsikkerhedsgruppen) og funktionsledelserne i afsnittene. Afdelingen driver 6 intensive og 2 intensive neurorehabiliteringsbehandlingspladser og 12 opvågningspladser. Derudover har afdelingen operations- og dagkirurgisk aktivitet med bemanding (operations- og anæstesisygeplejersker samt anæstesiologer) af 74 operationslejer per uge.

Runderingen involverede hele patientsikkerhedsgruppen, som består af to overlæger, fem sygeplejersker, en kvalitetskoordinator og en oversygeplejerske. Der var afsat en arbejdsdag til runderingen og efterfølgende samlede kvalitetskoordinatoren alle input i en rapport.

Hvor foregik projektet?

Projektet foregik på Anæstesiologisk Intensiv Afdeling på Odense Universitetshospital Svendborg.

Kontaktoplysninger

Vil du vide mere eller se eventuelle materialer brugt i projektet?

Kontakt:

Susanne Winther Olsen, Susanne.olsen@rsyd.dk