Polyfarmaciklinikken

22-10-2020

Polyfarmaciklinikken på Nordsjællands Hospital hjælper ældre, multisyge patienter med at få ryddet op i deres medicin for bl.a. at undgå overmedicinering. På klinikken arbejder farmaceuter og en speciallæge, som har tæt samarbejde med patienternes praktiserende læge.

Formål med projektet

Målet er helt overordnet at reducere overforbrug og sikre korrekt medicinering af ældre, multisyge patienter, som får meget medicin.

Polyfarmaciklinikken tager udgangspunkt i patienten som menneske, dennes situation og samlede lægemiddelbehandling og skal bidrage til korrekt behandling med færre fejl og skader samt en øget livskvalitet hos patienterne.

Hvad kom der ud af det?

Arbejdet med klinikken har været i gang i et år. Modellen, hvor farmaceuter og læger arbejder sammen om at sanere og optimere patientens medicinliste i tæt samarbejde med patienten, har vist sig at fungere rigtig godt. Patienterne er glade, og rigtig mange oplever forbedringer i deres symptomer. 

 • 116 patienter er henvist fra almen praksis siden åbning
 • Der reduceres i gennemsnit med 3,6 præparater pr. patient
 • 38% oplever bedring 1-2 uger efter besøg i form af færre symptomer og øget livskvalitet. Effekten af medicinsanering ser ud til at vare ved 30 uger efter besøg
 • Mere end 10% af patienterne er solstrålehistorier med markant bedring i svære invaliderende symptomer (fx svimmelhed, diarre, hudkløe)
 • Ingen udeblivelser og en patienttilfredshed med kommunikation og inddragelse på gennemsnitlig 5,75 ud af 6.

Baggrund for projektet

Idéen til projektet er opstået på baggrund af et stigende antal komplekse, multisyge patienter med lange medicinlister indlagt på Nordsjællands Hospital. 

Der var en oplevelse af, at der blev indlagt flere patienter med meget lange medicinlister, som ingen rigtig havde tid til at tage stilling til under en indlæggelse. Fornemmelsen var, at ingen havde det fulde overblik over disse patienters medicin, da de går hos to eller flere specialister, som har hver deres formål med behandlingen og medfølgende 'pakke' af medicin, der bliver ordineret. Den praktiserende læge havde heller ikke altid tiden eller den nødvendige specialistviden til at stå for oprydningen.

Arbejdsgang

Henvisning til polyfarmaciklinikken sker gennem praktiserende læge. 

Polyfarmaciklinikken bemandes deltids af en speciallæge, to farmaceuter og en sekretær. Sekretæren indkalder patienterne til forberedende telefonsamtale med farmaceut, konsultation med lægen og efterfølgende opfølgning med lægen. De to farmaceuter forbereder konsultationerne ved telefonsamtale med patienten og gennemgang af nuværende medicin. Speciallægen afholder konsultationerne med patienterne og ringer og følger op med patienten en uge efter besøget.

Ca. en uge inden konsultationen bliver patienten ringet op af en farmaceut, som spørger ind til patientens medicin og vilkår. Ud fra samtalen laver farmaceuten en medicinanamnese og grundig medicingennemgang, der sammenholdes med medicinlisten fra FMK (Fælles Medicin Kort). Det afklares også, om der anvendes håndkøbsmedicin, kosttilskud og mineraler samt naturlægemidler. Hvis der foreligger blodprøvesvar, bliver de gennemgået – her er det især relevant at kigge på væskebalance og lav nyrefunktion.

Farmaceuten benytter et værktøj udviklet i Polyfarmaciklinikken. Det er et visuelt redskab med forslag til, hvilken medicin der skal stoppes, justeres eller fortsættes med. Ofte bliver farmaceutens medicingennemgang lang og detaljeret, og for at skabe et bedre overblik for lægen blev der udviklet en "rød-gul-grøn"-skabelon. I det røde felt "Stop" noterer farmaceuten de lægemidler, der anbefales stoppet. Det kan være lægemidler, patienten ikke længere tager, men som stadig står som ordineret i FMK. Det kan også være lægemidler, hvor der er en potentielt farlig interaktion, eller et lægemiddel, der kan være direkte skadeligt for patienten. I det gule felt "Justér evt." noteres de lægemidler, farmaceuten anbefaler, at der bliver taget stilling til og justeret på. I det grønne felt "Fortsæt?" noteres de lægemidler, farmaceuten umiddelbart tænker skal fortsætte uden ændringer.

Det viste sig efter allerede første konsultation, at værktøjet også fungerer godt til at visualisere og skabe overblik for patienten. Lægen anvender denne "rød-gul-grøn"-skabelon i alle konsultationer og gennemgår på denne måde alle patientens lægemidler på en overskuelig måde for både læge og patient.

Ved fælles beslutningstagen lægger de sammen en plan for, hvordan patientens medicinliste skal se ud fremover. Der bliver lagt stor vægt på patientens livssituation og egne ønsker om lægemiddelbehandling, og der er afsat en time til lægekonsultationen.

Ca. en uge efter konsultationen ringer lægen til patienten for at høre, hvordan det er gået med medicinændringerne. Der kan her aftales justeringer og evt. yderligere opfølgning. Når lægen vurderer, at patienten er færdigbehandlet i klinikken, afsluttes forløbet, og patienten skal herefter følges hos egen læge.

Efterfølgende bliver patienten ringet op og tilbudt at besvare et spørgeskema om, hvorvidt patientens viden, tryghed, symptomer, compliance (evne eller vilje til at følge en given ordination) og livskvalitet er ændret efter besøget i Polyfarmaciklinikken.

Klinikken åbnede 1. marts 2020 og kører frem til sommer 2021.

Udfordringer og løsninger

 • Etablering af det tværsektorielle samarbejde mellem hospital og almen praksis om polyfarmacipatienterne er vanskeligt, og det går langsomt med at få øget antallet af henvisninger.
 • Behov for vedvarende stor kommunikations- og oplysningsindsats for at overkomme strukturelle såvel som kulturelle barrierer. Det er dyrt og tidskrævende.
 • Projektet er aktuelt afhængigt af fondsstøtte og har behov for midler til at sikre det som permanent tilbud til multisyge, komplekse medicinske polyfarmacipatienter.

Ressourcer

I projektet er tilknyttet:

 • 1 projektleder 15 timer/ugen
 • 1½ farmaceut 55,5 timer/ugen
 • 1 speciallæge 22,5 timer/ugen
 • 1 sekretær 18 timer/ugen.

Hvor foregik projektet?

Klinikken er placeret på Nordsjællands Hospital, Hillerød. Organisatorisk hører klinikken under Lunge- og Infektionsmedicinsk Afdeling.

Kontaktoplysninger

Vil du vide mere eller se eventuelle materialer fra projektet?

Kontakt:

Farmaceut Nanna Skyttegaard Mortensen, nanna.laerke.skyttegaard.mortensen@regionh.dk
Farmaceut Annette Nissen Gubi, annette.nissen.gubi@regionh.dk

Relateret indhold