Holistisk behandlingskoncept for psykiatriske patienter

22-10-2020

"Behandlingskoncept for psykiatriske patienter med komplekse problemstillinger af både psykiatrisk, somatisk og social karakter – En holistisk og tværfaglig tilgang" på Psykiatrisk Center Glostrup skal optimere forløbene for patienter med komplekse problemstillinger. De bruger en holistisk og tværfaglig tilgang, hvor de løbende tilpasser behandlingen til patientens aktuelle situation i livet og tager højde for både psykiatriske, somatiske og sociale problematikker.

Formål med projektet

Målet er at forbedre flere komplekse patientforløb. Det sker gennem øget tværfagligt samarbejde og fleksibilitet i strukturen i forbindelse med planlægning af behandlingsforløb.

Projektets fokusområder:

 • Diagnostisk afklaring
 • Generel optimering af medicin, herunder reduktion af bivirkninger og polyfarmaci
 • Opfølgning på psykiatriske såvel som somatiske og sociale problematikker.

Hvad kom der ud af det?

Projektet har vist mere tilfredsstillende behandlingsforløb for de patienter, der ellers risikerer at falde mellem flere stole.

Det har skabt:

 • Bedre patientforløb for den enkelte patient og dermed øget patientsikkerhed
 • Bedre udnyttelse af eksisterende ressourcer
 • Større tryghed for patient og pårørende med en patientansvarlig læge
 • Nedsættelse af polyfarmaci
 • Reduktion af bivirkninger
 • Udtrapning af afhængighedsskabende medicin
 • Optimering af både psykiatrisk og somatisk medicinering.

Aktuelt er data baseret på oplevede erfaringer og caseberetninger. Ambitionen er, at der skal forskes på området, så effekten kan dokumenteres.

Baggrund for projektet

En forholdsvis stor del af patienterne i psykiatrien har meget komplekse problemstillinger og lider af flere sygdomme samtidig. Det er en velkendt udfordring, at patienterne har konkurrerende lidelser, både psykiatriske og somatiske. Men lige så velkendt som problemstillingen er, lige så vanskelig er den at håndtere.

På Psykiatrisk Center Glostrup har man imidlertid et bud på en løsning, som indtil nu har budt på langt flere og større succeshistorier end ellers. Her bliver de mest komplekse patienter indlagt med henblik på optimering af deres medicinering. Et tværfagligt team er klar til at tage hånd om patientens forskellige sundhedsfaglige problemer, såvel psykiatriske som somatiske og sociale, under ét.

Konceptet er udviklet af overlæge Kasper Thybo Reff og farmaceut Christina Skovsende Eriksen.

Arbejdsgang

Projektet kørte i tre år – det første år som pilotprojekt. Herefter blev det udvidet med to år og mundede ud i et fast tilbud et halvt år før projektets afslutning.

Alle relevante aktører har på forskellig vis været inddraget i projektperioden. Det, der har kendetegnet forløbene, er en udtalt fleksibilitet i strukturen, således at behandlingsforløbet skræddersys til den enkelte patient. Der benyttes en høj grad af holistisk tilgang og tværfagligt samarbejde sammensat efter den enkelte patients behov.

Udgangspunktet i hvert forløb har været at afdække den enkelte patients problemstillinger og udfordringer - ikke blot psykiatriske problemstillinger, men også sociale og somatiske problemstillinger. De forskellige problemstillinger håndteres tværfagligt og forskelligt afhængig af den enkelte patients situation.

Eksempel

En ældre mandlig patient med diabetes og paranoid skizofreni (uden psykotiske episoder i seks år) indlægges med angst og selvmordstanker. Han vil ikke have mere benzodiazepin og er samtidig bange for at blive nedtrappet i antipsykotika, da han frygter at blive psykotisk igen.

Projekt-farmaceuten tilser patienten og foreslår en omfattende medicinjustering til projekt-lægen. Under indlæggelsen de næste 2-3 måneder har patienten to gange ugentligt stuegang med deltagelse af både projektets overlæge, farmaceut, psykolog og plejepersonale. Fokus ved stuegang har været kontinuerlig medicinomlægning med fokus på at undgå udtalt betydende interaktioner mellem psykofarmakologiske lægemidler. Det har medført nedtrapning af samtlige vanlige psykofarmakologiske præparater, herunder udtrapning af bl.a. benzodiazepiner, opstart af forebyggende behandling mod angst samt terapeutisk arbejde med fokus på mestringsstrategier for angst. Patientens humør bliver gradvist bedre; han oplever mindre angst og begynder at kunne gøre ting, han ikke har kunnet i flere år, såsom at tage på biblioteket.

Gradvist føler han sig betydeligt mere frisk og bevidst, end han har gjort i mange år og udtrykker en stor glæde ved at komme ud af benzodiazepin-behandlingen, som han har fået i mange år.

Løbende justeres også på den nye medicin for at afhjælpe de bivirkninger, der er opstået af denne.

Patienten trænes i at opholde sig derhjemme og oplever at kunne mestre sin angst på en helt anden måde end tidligere. Han udskrives til vanlig ambulant opfølgning. Selvom han lejlighedsvis oplever angstanfald, kan han med de tillærte mestringsstrategier bedre klare sig igennem.

Opsummeret har patienten ved hjælp af en holistisk tilpasset medicingennemgang og terapeutisk indsats fra en tværfaglig gruppe opnået en forbedret og mere stabil dagligdag, hvor han i højere grad kan klare sig selv.

Holistisk behandlingskoncept for psykiatriske patienter

"Behandlingskoncept for psykiatriske patienter med komplekse problemstillinger af både psykiatrisk, somatisk og social karakter – En holistisk og tværfaglig tilgang" på Psykiatrisk Center Glostrup skal optimere forløbene for patienter med komplekse problemstillinger. De bruger en holistisk og tværfaglig tilgang, hvor de løbende tilpasser behandlingen til patientens aktuelle situation i livet og tager højde for både psykiatriske, somatiske og sociale problematikker.

Målet er at forbedre flere komplekse patientforløb. Det sker gennem øget tværfagligt samarbejde og fleksibilitet i strukturen i forbindelse med planlægning af behandlingsforløb.

Projektets fokusområder:

 • Diagnostisk afklaring
 • Generel optimering af medicin, herunder reduktion af bivirkninger og polyfarmaci
 • Opfølgning på psykiatriske såvel som somatiske og sociale problematikker.

Projektet har vist mere tilfredsstillende behandlingsforløb for de patienter, der ellers risikerer at falde mellem flere stole.

Det har skabt:

 • Bedre patientforløb for den enkelte patient og dermed øget patientsikkerhed
 • Bedre udnyttelse af eksisterende ressourcer
 • Større tryghed for patient og pårørende med en patientansvarlig læge
 • Nedsættelse af polyfarmaci
 • Reduktion af bivirkninger
 • Udtrapning af afhængighedsskabende medicin
 • Optimering af både psykiatrisk og somatisk medicinering.

Aktuelt er data baseret på oplevede erfaringer og caseberetninger. Ambitionen er, at der skal forskes på området, så effekten kan dokumenteres.

Baggrund for projektet

En forholdsvis stor del af patienterne i psykiatrien har meget komplekse problemstillinger og lider af flere sygdomme samtidig. Det er en velkendt udfordring, at patienterne har konkurrerende lidelser, både psykiatriske og somatiske. Men lige så velkendt som problemstillingen er, lige så vanskelig er den at håndtere.

På Psykiatrisk Center Glostrup har man imidlertid et bud på en løsning, som indtil nu har budt på langt flere og større succeshistorier end ellers. Her bliver de mest komplekse patienter indlagt med henblik på optimering af deres medicinering. Et tværfagligt team er klar til at tage hånd om patientens forskellige sundhedsfaglige problemer, såvel psykiatriske som somatiske og sociale, under ét.

Konceptet er udviklet af overlæge Kasper Thybo Reff og farmaceut Christina Skovsende Eriksen.

Arbejdsgang

Projektet kørte i tre år – det første år som pilotprojekt. Herefter blev det udvidet med to år og mundede ud i et fast tilbud et halvt år før projektets afslutning.

Alle relevante aktører har på forskellig vis været inddraget i projektperioden. Det, der har kendetegnet forløbene, er en udtalt fleksibilitet i strukturen, således at behandlingsforløbet skræddersys til den enkelte patient. Der benyttes en høj grad af holistisk tilgang og tværfagligt samarbejde sammensat efter den enkelte patients behov.

Udgangspunktet i hvert forløb har været at afdække den enkelte patients problemstillinger og udfordringer - ikke blot psykiatriske problemstillinger, men også sociale og somatiske problemstillinger. De forskellige problemstillinger håndteres tværfagligt og forskelligt afhængig af den enkelte patients situation.

En ældre mandlig patient med diabetes og paranoid skizofreni (uden psykotiske episoder i seks år) indlægges med angst og selvmordstanker. Han vil ikke have mere benzodiazepin og er samtidig bange for at blive nedtrappet i antipsykotika, da han frygter at blive psykotisk igen.

Projekt-farmaceuten tilser patienten og foreslår en omfattende medicinjustering til projekt-lægen. Under indlæggelsen de næste 2-3 måneder har patienten to gange ugentligt stuegang med deltagelse af både projektets overlæge, farmaceut, psykolog og plejepersonale. Fokus ved stuegang har været kontinuerlig medicinomlægning med fokus på at undgå udtalt betydende interaktioner mellem psykofarmakologiske lægemidler. Det har medført nedtrapning af samtlige vanlige psykofarmakologiske præparater, herunder udtrapning af bl.a. benzodiazepiner, opstart af forebyggende behandling mod angst samt terapeutisk arbejde med fokus på mestringsstrategier for angst. Patientens humør bliver gradvist bedre; han oplever mindre angst og begynder at kunne gøre ting, han ikke har kunnet i flere år, såsom at tage på biblioteket.

Gradvist føler han sig betydeligt mere frisk og bevidst, end han har gjort i mange år og udtrykker en stor glæde ved at komme ud af benzodiazepin-behandlingen, som han har fået i mange år.

Løbende justeres også på den nye medicin for at afhjælpe de bivirkninger, der er opstået af denne.

Patienten trænes i at opholde sig derhjemme og oplever at kunne mestre sin angst på en helt anden måde end tidligere. Han udskrives til vanlig ambulant opfølgning. Selvom han lejlighedsvis oplever angstanfald, kan han med de tillærte mestringsstrategier bedre klare sig igennem.

Opsummeret har patienten ved hjælp af en holistisk tilpasset medicingennemgang og terapeutisk indsats fra en tværfaglig gruppe opnået en forbedret og mere stabil dagligdag, hvor han i højere grad kan klare sig selv.

Udfordringer og løsninger

Psykiatrisk Center Glostrups centerledelse har i høj grad bakket op om projektet og sidenhen dets udvikling. Professor i Psykofarmakologi Jimmi Nielsen er tilknyttet projektet som primær sparringspartner.

Ressourcer

Bemandingen i teamet har arbejdet fleksibelt med hensyn til placering, tidspunkter og fagligt fokus, således at de patienter, der er tilknyttet, både kan følges ambulant og under indlæggelse.
Der ansættes ingen nye medarbejdere, og eksisterende personaleressourcer på Psykiatrisk Center Glostrup anvendes fleksibelt.

Hvor foregik projektet?

Psykiatrisk Center Glostrup – akutteam og åbent afsnit 174, endvidere dialog og samarbejde med regionens øvrige specialer og primærsektoren.

Kontaktoplysninger

Vil du vide mere eller se eventuelle materialer brugt i projektet?

Kontakt:

Overlæge Kasper Thybo Reff, kasper.thybo.reff@regionh.dk

Farmaceut Christina Skovsende Eriksenchristina.skovsende.eriksen@regionh.dk