Forebyggelse af urinvejsinfektioner

16-11-2020

En målrettet indsats har medført et fald i antallet af urinvejsinfektioner og forbruget af antibiotika på Pleje- og Omsorgscenter Kildehaven i Viborg Kommune.

Formål med projektet

 • At reducere antallet af urinvejsinfektioner
 • At optimere og implementere viden om forebyggelse af urinvejsinfektioner
 • At øge viden om og nedsætte forbruget af antibiotika 
 • At kvalitetssikre den fremadrettede indsats. 

Hvad kom der ud af det?

Projektet har bl.a. medført følgende ændringer: 

 • Et fald i antal urinvejsinfektioner fra 17 til 11 over tre måneder. Det er værd at bemærke, at der også var et fald i antal borgere, der blev behandlet igen for samme infektion.
 • Et stigende antal urindyrkninger, hvilket har betydet, at antallet af borgere, der starter i antibiotisk behandling uden påvist urinvejsinfektion, er faldet. Den første audit, der blev foretaget, viste, at 29 % af de borgere, der blev behandlet for urinvejsinfektion, havde fået dyrket deres urin forinden. Ved en efterfølgende audit var dette tal steget til 45 %. 
 • Arbejdsgangene er blevet mere ensartede, og medarbejderne har fået øget forståelse for hygiejniske principper og forebyggelse af urinvejsinfektioner (fremfor at have fokus  på behandling).  
 • Øget refleksion over egen praksis som følge af praksisnær undervisning, fagligt fokus m.m.
 • Færre tilfælde af urinvejsinfektioner formodes at have øget livskvaliteten hos de enkelte beboere og have mindsket både følgevirkninger af antibiotikabehandling og de komplikationer, som er relateret til at have en urinvejsinfektion.

Der er udfærdiget en rapport med procesforløbet og resultaterne. 

Baggrund for projektet

Urinvejsinfektioner er til stor gene for Pleje- og Omsorgscenteret Kildehavens ældre borgere, og på landsbasis er urinvejsinfektioner årsag til 2-5 % af alle henvendelser til praktiserende læger/vagtlæger. 

Pleje- og Omsorgscenteret oplevede, at der blev brugt mange ressourcer på udredning, behandling og pleje af  borgere med urinvejsinfektioner. Samtidig oplevede de, at de havde mange forskellige arbejdsgange og holdninger til området. 

Arbejdsgang

Med hjælp fra kommunens interne konsulenter startede Pleje- og Omsorgscenteret et projekt af 6 måneders varighed. 

Generelt har der været opmærksomhed på, at der var brug for fakta, sidemandsoplæring og refleksion over egen praksis. 

Fokus har bl.a. været på at: 

 • Nedre toilette udføres korrekt 
 • Urinvejskatetre fikseres og placeres korrekt 
 • Retningslinjerne for pleje til borgere med urinvejskatetre følges
 • Retningslinjerne for brug og skift af uridomer og bleer følges 
 • Retningslinjerne for håndhygiejne følges 
 • Retningslinjerne for uniformsetikette følges 
 • Retningslinjerne for udtagelse af urinprøve følges 
 • Assistenter og sygeplejersker får forståelse for forskellen på urinvejsinfektion og asymptomatisk bakteriuri. 

Udfordringer og løsninger

Det har været en udfordring at få alle medarbejdere til at deltage i undervisningen, fordi personalet arbejder på forskellige tider af døgnet og alle ugens dage. Det kræver langtidsplanlægning og vedvarende italesættelse af, hvad det er, der er gang i. Det kræver ligeledes, at det ledelsesmæssigt accepteres, at det ikke er muligt at få alle igennem i samme ombæring, men at der kan kompenseres for dette ved at have et langstrakt fokus som fx løbende kvalitetssikring, herunder:

 • at udvalgte personer fast følger en kollega og taler om arbejdsgange og instrukser (egenkontrol/læringsmiljø). 
 • at registrere urinvejsinfektioner og undersøge, hvad der skete, og hvad vi kan lære.  

Lægers og pårørendes forskellige holdninger og forventninger til behandling har udfordret. Der har været inviteret til dialog i situationen med varierende resultater.

For nogle har det været en udfordring som fagperson og "gammel i gårde" at have en kollega/intern konsulent med som observatør, og det har været udfordrende for sygeplejerskerne efterfølgende at være den, der skal observere og gå i dialog om de til- og fravalg, der er blevet foretaget. Vigtigheden af en læringskultur og at være nysgerrig og indlevende i de konkrete oplevelser har derfor været italesat.

Ressourcer

 • Udfyldelse af tipskupon (social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter): 52 personer a 10 min. = ca. 9 timer.
 • Deltagelse i undervisning (social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter og sygeplejersker): 40 personer a 60 min. = 40 timer. 
 • Følgedage (social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter): 12 personer a 60 min. = 12 timer. 
 • Workshops (social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter og sygeplejersker): 40 personer a 30 min. = 20 timer. 
 • Tavlemøder (social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter og sygeplejersker): 30 personer a 30 min. = 15 timer.

Kildehaven består af 3 boenheder med ca. 60 beboere.

Der er ca. 60 fastansatte foruden elever og vikarer.

Hvor foregik projektet?

Pleje- og Omsorgscenter Kildehaven i Viborg Kommune.

Kontaktoplysninger

Vil du vide mere eller se eventuelle materialer brugt i projektet? Kontakt:

Leder Annette S. K. Jensen, asjen@viborg.dk