Bedre diagnostik og behandling af meningitis

22-10-2020

Meningitis og meningokoksygdom er blandt de mest alvorlige infektionssygdomme hos børn og voksne i alle aldre. Fordi sygdommen ikke altid har entydige symptomer, kan diagnostikken være svær. Region Syddanmark har igangsat en afdækning af diagnostik og behandling af sygdommen i hele regionen og udviklet nye retningslinjer samt e-lærings- og simulationskurser.

Formål med projektet

Formålet med projektet var at afdække udfordringer med samt forbedre diagnostik og behandling af meningitis/meningokoksygdom i Region Syddanmark.

Hvad kom der ud af det?

Projektet har medført:

  • to nye regionale retningslinjer for hhv. samtlige akutmodtagelser i regionen og samtlige børnemodtagelser i regionen.
  • et e-læringskursus og et simulationstræningskursus tiltænkt alt personale ansat på akutafsnit i regionen.

Implementeringen er fortsat i gang.

Baggrund for projektet

Meningitis og meningokoksygdom er blandt de mest alvorlige infektionssygdomme. De forekommer hos børn såvel som hos voksne i alle aldre. Diagnostikken kan være svær, fordi symptomerne ikke altid er entydige, og fordi sygdommen kan udvikle sig meget hurtigt og dramatisk. Behandlingen skal starte så tidligt som muligt i sygdomsforløbet, og den kræver specialkompetencer i akut-, infektions- og nogle gange intensiv medicin.

Med baggrund i bl.a. en større analyse fra Region Hovedstaden ville Region Syddanmark afdække diagnostik og behandling af sygdommen i regionen for at forbedre arbejdsgange og øge viden på området.

I Region Hovedstaden gennemførte man grundet flere dødsfald på grund af meningitis og meningokoksygdom en aggregeret kerneårsagsanalyse baseret på samlede utilsigtede hændelser i regionen. Patienters erfaringer og epidemiologiske data blev også inddraget i analysen. Analyseteamet bestod af pårørende, klinikere, ledere, en epidemiolog og en forbedringsekspert. Målet med analysen var at reducere risikoen for død, hvor den vigtigste enkeltfaktor er tiden fra den første kontakt i sundhedsvæsenet, til behandlingen er påbegyndt.

Region Hovedstadens analyse pegede på manglende inddragelse af pårørendes viden, forsinket prøvetagning, manglende viden hos sundhedsprofessionelle, fastholdelse af en forkert diagnose (fixation) og manglende samarbejde blandt sundhedspersonale, hjemsendelse af uafklarede patienter, uklarhed om genhenvendelser, manglende viden hos patienter og pårørende samt manglende vaccination. Overvejende opstår kvalitetsbrist i diagnostikken af sygdommen. Slutteligt peger rapporten på en "uhensigtsmæssig kultur for læring af fejl".

Region Hovedstadens rapport anbefaler fire indsatsområder:

  • Mindske fixation
  • Øge inddragelse af patienter og pårørende
  • Sikre hurtig behandling
  • Opdatere viden hos personale og borgere, som konkretiseres i 10 handleplaner.

Konkret anbefaler rapporten e-læring, simulationstræning, et forbedringsprojekt, nye arbejdsgange for prøvetagning og oplysning om meningokoksygdom.

I Region Syddanmark er behandling af meningitis og meningokoksygdom hos voksne centraliseret til Infektionsmedicinsk afdeling på OUH, mens børn behandles i flere afdelinger. Mistanken om diagnosen stilles i sagens natur mange forskellige steder, herunder i almen praksis, ambulancer, på plejehjem, Fælles Akutmodtagelse (FAM) og sengeafsnit.

Kvalitet og sikkerhed, herunder eventuel variation af diagnostik og behandling af meningitis og meningokoksygdom, er ikke tidligere undersøgt i Region Syddanmark.

Arbejdsgang

Team Patientsikkerhed i Region Syddanmark gennemgik 37 meningitis- og meningokoksygdom-relaterede utilsigtede hændelser (UTH) fra årene 2015-17. UTH'erne viste udfordringer, der lignede dem i Region Hovedstaden.

Behovet for nye retningslinjer og et e-læringsprogram blev afdækket ved hjælp af forskellige undersøgelses- og vidensindsamlingsformer:

  • Funktionel Resonans Analyse Metode (FRAM)
  • Patientfortællinger
  • Gruppeinterviews
  • Journal tracing (struktureret gennemgang af journaler)

Afdækningen resulterede i udarbejdelsen af to nye retningslinjer for hhv. akut- og børnemodtagelser samt et e-lærings- og simulationskursus for personale.

Projektet kørte i perioden 2018-2020.

Udfordringer og løsninger

Interne godkendelser til journal tracing var en udfordring.

Ressourcer

Projektet er udarbejdet af én person.

Deltagere i projektet er varierende:

FRAM: 2-3 læger pr. akutmodtagelse & 4-5 sygeplejersker.
Patienter: 10-12.
Gruppeinterviews: Ambulancepersonale af 6-8 pr. interview.

Hvor foregik projektet?

Projektet blev gennemført i hele Region Syddanmark. Alle sygehuse blev involveret.

Kontaktoplysninger

Vil du vide mere eller se eventuelle materialer brugt i projektet?

Kontakt:

Udviklingskonsulent Cecilie KvistCecilie.kvist@rsyd.dk

Relateret indhold