Rejseafregning for eksterne

Her kan du skal udfylde en rejse- og udlægsafregning, hvis du efter aftale skal have refunderet rejseudgifter eller udlæg i forbindelse med arbejde for Styrelsen for Patientsikkerhed.

Du skal udfylde en rejse- og udlægsafregning, hvis du efter aftale skal have refunderet rejseudgifter eller udlæg i forbindelse med arbejde for Styrelsen for Patientsikkerhed.

Vi refunderer i nærmere defineret omfang rejseudgifter og udlæg for eksterne deltagere, i møder som bliver holdt i og af Styrelsen for Patientsikkerhed.

Vi refunderer kun rejseudgifter til eksterne mødedeltagere, der repræsenterer en faglig kompetence, som Styrelsen for Patientsikkerhed efterspørger.

Vi dækker som udgangspunkt ikke rejseudgifter til eksterne mødedeltagere, der er udpeget af anden statslig, regional eller kommunal institution, idet rejseudgifterne forudsættes afholdt af mødedeltagerens egen institution.

Vi refunderer ikke rejseudgifter til eksterne mødedeltagere, der medvirker i samarbejdsprojekter, hvor de er repræsentanter for en organisation uden for Styrelsen for Patientsikkerhed. Der kan fraviges fra dette princip ud fra en konkret vurdering af de eksterne mødedeltagere og mødets formål.

Vi refunderer ikke udgifter til forplejning. Der udbetales kun i meget særlige tilfælde time-/dagpenge og refusion af udgifter til overnatning. Dette sker kun efter forudgående skriftlig aftale med den relevante enhed i Styrelsen for Patientsikkerhed.

Set ud fra en økonomisk betragtning skal transporten til og fra møder fortrinsvis foregå med offentlig transport. Vi dækker som udgangspunkt ikke rejser på businessclass (f.eks. DSB 1´). Hvis mødedeltageren vælger businessclass, så refunderer vi maksimalt et beløb svarende til standard/økonomibillet.

Hvis mødedeltageren benytter egen bil, udbetaler vi godtgørelse pr. km jf. statens tjenesterejseaftale, dog maksimalt med et beløb, der svarer til udgiften til billigste offentlige transportmulighed. Dokumentation i form af udskrift fra www.krak.dk skal vedlægges rejseafregningen. Dog dækkes taxabefordring fra Københavns Hovedbanegård eller Kastrup Lufthavn til/fra Styrelsen for Patientsikkerhed o.l.

Bemærk at refusion af udgifter til kørsel i egen bil er skattepligtige og skal opgives til skattevæsenet på selvangivelsen for den rejsende. Det er den rejsendes eget ansvar at opgive beløbene til SKAT på egen selvangivelse.

Taxabefordring bør kun benyttes i forbindelse med mindre ture. Den samlede udgift til befordring med taxa i forbindelse med et arrangement kan maksimalt udgøre 500 kr. i alt. Såfremt at særlige omstændigheder gør sig gældende, kan der undtagelsesvis efter forudgående aftale, gives accept af et større beløb.

VI kan refundere rejser med fly til og fra destinationer i Danmark, hvis det i den konkrete situation er det mest hensigtsmæssige og økonomiske. Dette sker kun efter forudgående skriftlig aftale med den relevante enhed i Styrelsen for Patientsikkerhed.

Sådan udfylder du rejse- og udlægsafregning

Som rejsende skal du udfylde en rejse- og udlægsafregning for at kunne få refunderet dine udgifter. Vi anbefaler, at afregningsblanketten udfyldes i Excel frem for i hånden. På den måde sikrer vi den korrekte beregning af refusionsbeløbet.

Husk altid at:

  • Påføre CPR-nummer, da betalingen sker til din NemKonto.
  • Tilføje dato og formål med rejsen herunder fx titel på arbejdsgruppe, navn på møde eller lignende.
  • Vedhæfte dokumenter, dvs. scan af alle bilag, som skal refunderes.
  • Vedhæfte evt. skriftlig aftale om time-/dagpenge, overnatning eller fly.

Gem dine originalbilag til du har modtaget pengene på din NemKonto.

Trin 1: Udfyld afregningsblanket

Vi anbefaler, at afregningsblanketten udfyldes i Excel frem for i hånden. På den måde sikrer vi den korrekte beregning af refusionsbeløbet.

Rejse- og udlægsafregning under 24 timer (excel)

Rejse- og udlægsafregning over 24 timer (excel)

Trin 2: Indsend rejseafregning inkl. afregningsblanket og bilag

Rejseafregningen samt bilag til refusion sendes hurtigst muligt og senest 14 dage efter rejsens afslutning via formularen herunder.

Om formularen

  1. Udfyld rejseafregningsformularen.
  2. Vedhæft excelarket og bilag til refusion til formularen.
  3. Vær opmærksom på at formularen kræver MitID. Det er muligt både at brug almindelig MitID og MitID medarbejdersignatur.

Udfyld rejseafregning

Om indtastning af personoplysninger

Når du indsender dine personoplysninger i Styrelsen for Patientsikkerheds formularer, behandler vi dine oplysninger.

Læs vores Data- og privatlivspolitik