Redegørelse for blodproduktområdet 2017

30-05-2018

Denne redegørelse for blodproduktområdet indeholder oplysninger om blodcentrenes tappevirksomhed, hvilket bl.a. omfatter antallet af bloddonorer, fuldblodstapninger og plasmaferesetapninger. Rapporten indeholder også udviklingen i antallet af transfusioner og anvendelsesprofiler for henholdsvis erytrocyt-, trombocyt- og plasmaenheder. Inkluderet er mængden af plasma leveret til videre fremstilling med henblik på produktion af plasmaderivater (albumin og immunoglobulin intravenøs/subkutan) samt salget af sidstnævnte (dvs. klinisk anvendelse i Danmark).

Blodbankregionerne har en pligt at indberette fund af smittemarkører og tilbagekaldelser af blodkomponenter, samt alvorlige bivirkninger og alvorlige utilsigtede hændelser til Styrelsen for Patientsikkerhed som en del af den årlige redegørelse om tappevirksomhed. Der er indberettet fund af smittemarkører, men ingen tilbagekaldelser af blodkomponenter, som følge af fund af smittemarkører. Der er endvidere rapporteret om én alvorlig bivirkning hos modtagere af blod og ingen alvorlige utilsigtede hændelser.

Se redegørelse for blodproduktområdet 2017