Ligsyn og obduktion

Del sidens indhold med andre

Retslægeligt ligsyn afholdes af politiet i samarbejde med læger fra Tilsyn og Rådgivningsenhederne i Styrelsen for Patientsikkerhed. Lægen rådgiver politiet og har ansvaret for, at der skrives dødsattest. Det er politiet, der bestemmer om der skal udføres en retslægelig obduktion af afdøde.

Retslægelig obduktion af nyligt COVID-19-vaccinerede

Sundhedsministeren har ud fra et forsigtighedsprincip og med hjemmel i sundhedslovens § 184, stk. 2. valgt at give Styrelsen for Patientsikkerhed mulighed for at foranstalte retslægelig obduktion af nyligt COVID-19-vaccinerede indtil den 15. marts 2023.

Dødsfald, der kan være relaterede til bivirkninger af COVID-19 vaccinationer, skal indberettes til politiet som en ulykke, mulig ulykke eller en ulykkelig hændelse forårsaget af bivirkning.

Ved alle dødsfald skal den læge, som tilkaldes, forholde sig til omstændighederne ved dødsfaldet, herunder dødsmåden. Lægen forholder sig til de tilgængelige helbredsoplysninger fra patientjournal samt øvrige oplysninger fra plejepersonale og andre tilstedeværende personer. Lægen skal forholde sig til om en given behandling herunder forebyggende behandling eksempelvis i form af vaccination mod COVID-19, kan have haft betydning for dødsfaldet. Hvis lægen vurderer, at vaccinationen kan have haft betydning for dødsfaldet, skal dødsfaldet indberettes til politiet.

Styrelsen for Patientsikkerhed kan herefter ved et retslægeligt ligsyn sammen med politiet beslutte at foranstalte retslægelig obduktion på personer, der afgår ved døden, op til 7 dage efter, at de er blevet vaccineret mod COVID-19. Formålet med disse obduktioner er at undersøge, om der evt. kan være en årsagssammenhæng mellem vaccinen og dødsfaldet – eller afkræfte dette.

Læs mere om indberetning af dødsfald til politiet her.

Link til bekendtgørelsen her.

Dødens konstatering og dødstidspunkt

Det er som udgangspunkt en læge, der skal konstatere dødens indtræden. Dette sker ved, at lægen konstaterer uopretteligt ophør af åndedræt og hjertevirksomhed, eller ved at lægen i henhold til gældende bekendtgørelse konstaterer uopretteligt ophør af al hjernefunktion.

Det tidspunkt, hvor ophør af åndedræt og hjertevirksomhed konstateres, er dødstidspunktet. Ved hjernedød er dødstidspunktet tidspunktet for den anden undersøgelse. Er dødsfaldet ikke bevidnet vil der som udgangspunkt være tale om findetidspunkt.

Fra det øjeblik en læge involveres i et dødsfald har lægen pligt til at gøre sig overvejelser om politiet skal kontaktes i henhold til Sundhedsloven § 179. Læs mere om indberetning af dødsfald til politiet.

Opbevaring af afdøde

Før en læge har iagttaget sene sikre dødstegn på liget, og derved med sikkerhed fastlagt, at døden er åbenbar, skal liget af afdøde være under jævnligt tilsyn og må ikke køres i lighus. Først når en læge har konstateret sene sikre dødstegn kan liget overføres til lighus.

Med lighus forstås hospitalets ligrum eller morgue. Med kapel forstås det rum på hospitalet, hvor der kan afholdes afskedsceremonier eller lignende.

Konstatering af sikre dødstegn kan ske uafhængigt af ligsynet, for at liget kan opbevares forsvarligt forud for at der afholdes ligsyn, det værende sig almindeligt ligsyn eller retslægeligt ligsyn. Konstatering af sene sikre dødstegn er således ikke det samme som at afholde et almindeligt ligsyn, men konstateringen af sikre dødstegn vil som oftest ske i forbindelse afholdelse af ligsynet, da konstateringen af sikre dødstegn indgår som led i at afholde ligsynet.

Ligsyn

Almindeligt ligsyn foretages af en læge. Ligsynets formål er blandt andet at fastlægge kendsgerninger omkring dødsfaldet og sikre:

  • at der ved ethvert dødsfald foretages en betryggende undersøgelse til konstatering af, om døden med sikkerhed er indtrådt – det vil sige at der ikke er tale om skindød.
  • at der sker nærmere undersøgelse af omstændighederne ved dødsfaldet hvor der består mulighed for, at der ikke foreligger naturlig død. Læs mere om indberetning af dødsfald til politiet.
  • at de oplysninger der fremkommer ved ligsynet opsamles og registreres til den for sundhedsvæsenet og den videnskabelige forskning vigtige dødsårsagsstatistik.

Oplysningerne fra dødsattesten som for eksempel dødstidspunktet, dødsmåde og dødsårsag vil tillige kunne få betydning i borgerlige retsspørgsmål eksempelvis i forsikringsspørgsmål.

Dødsattestens side 1 anvendes af begravelsesmyndigheden og oplysningerne på dødsattestens side 2 om dødsårsag og dødsmåde registreres hos Sundhedsdatastyrelsen.

Under en række omstændigheder skal den læge, der konstaterer et dødsfald, kontakte politiet. Læs mere om retslægeligt ligsyn.

Obduktion

Der findes to former for obduktion. Lægevidenskabelig obduktion (hospitalsobduktion) og retslægelig obduktion (medicolegal obduktion). Læs mere om retslægelig obduktion.

Lægevidenskabelig obduktion har til formål at:

  • om muligt fastslå den nøjagtige dødsårsag
  • få kendskab til den eller de sygdomme som afdøde har lidt af
  • vurdere den foretagne behandling

Reglerne om lægevidenskabelig obduktion og udtagning af væv er reguleret i Sundhedslovens afsnit IV om Transplantation og i afsnit XIII om Ligsyn og obduktion m.v.

Det er en lægelig beslutning om der er indikation for at foretage lægevidenskabelig obduktion. Pårørende har således ikke et retskrav på at få foretaget en lægevidenskabelig obduktion. Lægen har pligt til at indhente samtykke fra pårørende forud for en lægevidenskabelig obduktion som beskrevet i Vejledning om samtykke til lægevidenskabelige obduktioner m.v. (hospitalsobduktioner).