Kliniske tandteknikere: Opsamling på sundhedsfaglige tilsyn i 2019

26-02-2021

I 2019 gennemførte Styrelsen for Patientsikkerhed 101 sundhedsfaglige tilsyn på det kliniske tandteknikerområde.

Tilsynene på det kliniske tandteknikerområde havde til formål at vurdere patientsikkerheden og understøtte læring på behandlingsstederne. De tog udgangspunkt i et sæt målepunkter, som bl.a. omhandlede journalføring, informeret samtykke, samarbejde med tandlæger, hygiejne og materialehåndtering. 

Resultaterne fra tilsynene viser, at 23 af de behandlingssteder, der fik tilsynsbesøg, opfyldte samtlige målepunkter, og der var ingen problemer af betydning for patientsikkerheden. Ved 63 af tilsynene, konstaterede vi mindre problemer af betydning for patientsikkerheden. Ved 13 tilsyn var der større problemer, og ved et enkelt tilsyn fandt vi kritiske problemer af betydning for patientsikkerheden.

 

                          

De steder, hvor vi konstaterede større eller kritiske problemer, udstedte vi påbud om at rette op på de problematiske forhold. Vi fulgte op på alle påbud med et eller flere nye tilsyn for at undersøge, om påbuddene kunne ophæves. I tre tilfælde måtte vi gennemføre flere opfølgende tilsyn på samme behandlingssted, før vi kunne konstatere, at der var rettet op på problemerne.

Resultaterne peger på, at der er behov for et stærkt fokus på patientsikkerheden på det kliniske tandteknikerområde, og der bør arbejdes målrettet for at løfte niveauet.

De målepunkter, som flest behandlingssteder har haft problemer med at opfylde, har handlet om:

  • Formelle krav til journalføring
  • Informeret samtykke til behandling
  • Materialehåndtering
  • Rengøring og hygiejne

Se svar på ofte stillede spørgsmål fra kliniske tandteknikere om tilsynets målepunkter

Videndeling og faglig sparring styrker patientsikkerheden

Vores observationer fra tilsynene peger på, at det kan være en fordel for kliniske tandteknikere at have adgang til videndeling og mulighed for sparring med andre fagfolk, fx gennem organisationer, klinikfællesskaber og netværk, som giver mulighed for faglig sparring og udveksling af viden.

Læs mere om erfaringerne fra det sundhedsfaglige tilsyn på det kliniske tandteknikerområde i 2019