Årsberetning for Dansk Patientsikkerhedsdatabase 2016

27-04-2017

Årsberetningen for Dansk Patientsikkerhedsdatabase 2016 viser, at antallet af rapporteringer af utilsigtede hændelser ligger stabilt.

I 2016 blev der rapporteret ca. 189.000 utilsigtede hændelser, og det tilsvarende tal for 2015 var ca. 188.000 hændelser (dette tal er justeret siden DPSD årsberetningen 2015).

Medicinering og fald er fortsat de hyppigst rapporterede utilsigtede hændelser. På baggrund af mønstre og tendenser i rapporterede utilsigtede hændelser har Styrelsen for Patientsikkerhed arbejdet på at udvikle en ny og forbedret rapporteringsmetode og på at uddrage læring af de mange hændelser.

Styrelsen for Patientsikkerhed har fokus på, at rapporteringssystemet også fremover er med til at skabe læring og bidrage til en positiv patientsikkerhedskultur. Dansk Patientsikkerhedsdatabases beretning indeholder udover statistikkerne eksempler på, hvordan Styrelsen for Patientsikkerhed udbreder kendskabet til rapporteringssystemet og eksempler på årets aktiviteter.

Se årsberetningen