Medic Team

24-09-2019

Styrelsen for Patientsikkerhed har den 24. september 2019 givet påbud til Medic Team om øjeblikkeligt at indstille alt delegeret lægeforbeholdt virksomhed.

Styrelsen for Patientsikkerhed har påbudt Medic Team:

  • Øjeblikkeligt at indstille alt delegeret lægeforbeholdt virksomhed.

Påbuddet kan ophæves, når Styrelsen for Patientsikkerhed har vurderet det forsvarligt efter at have modtaget dokumentation for, at rammerne for delegation af lægeforbeholdt virksomhed er på plads i form af:

  • Beskrivelse af personalets kompetencer, ansvars- og opgavefordeling i forhold til varetagelse af delegeret lægeforbeholdt virksomhed.
  • Instrukser for de lægeforbeholdte opgaver, der anvendes medhjælp til.
  • En redegørelse for, hvordan der sikres implementering af disse.

Hvis påbuddet ophæves agter styrelsen at udstede et nyt påbud om, at Medic Team skal sikre forsvarlig varetagelse af delegeret lægeforbeholdt virksomhed, herunder ved implementering af de ovenfor anførte instrukser.

Begrundelse for påbuddet

Styrelsen for Patientsikkerhed gennemførte den 24. september 2019 et varslet planlagt tilsyn med Medic Team, som var udvalgt ved en tilfældig stikprøve.

Styrelsen har ved afgørelsen benyttet de oplysninger, der kom frem ved tilsynet, og som er anført i tilsynsrapporten, herunder journaldokumentationen for syv patienter.

Delegeret lægeforbeholdt virksomhed

Styrelsen konstaterede, at der ved Medic Team blandt andet blev anlagt perifere venekatetere og venflon, anvendt laryngoskop, håndteret receptpligtig medicin, syet sår og målt blodsukkerværdier ved personale, der ikke havde en sundhedsfaglig autorisation. Der var desuden ikke en klart defineret delegation af opgaverne eller instrukser for de enkelte opgaver.

Ved tilsynet forelå der ingen instrukser med beskrivelse af kompetencer samt ansvars- og opgavefordeling for de forskellige personalegrupper, herunder i forhold til delegerede forbeholdte opgaver. Der forelå en ”Generel instruks”, der beskrev procedurer om bemanding og procedurer ved henvendelse til Medic Team, men den var meget kortfattet og overholdt ikke de formelle krav til instrukser. Der var også en ”Instruks for Behandlingsleder”, men heraf fremgik det ikke hvilke kompetencer denne skulle have, udover at behandlingslederen havde ansvaret for at det øvrige personale havde de fornødne kompetencer. Det fremgik af instruksen, at behandlingslederen, ved ”tvivl om nødvendigheden og den korrekte førstehjælp” havde ansvaret for at kontakte Medic Teams læge, uden en nærmere specificering af hvilke tilstande, der konkret skulle føre til en kontakt til lægen.

I forhold til medicinhåndtering var der ”instruks for medicinbrug”, men denne beskrev alene hvilken medicin, der var i indsatstraileren, at medicinen skulle administreres efter den enkelte medicins indlægsseddel, at information kunne findes på pro.medicin, at medicin kun måtte administreres ud fra hver enkelt førstehjælpers personale delegeringskort og at forbrug af medicin skal noteres på medicinforbrugslisten.

Det er på den baggrund styrelsens vurdering, at instrukserne ikke var tilstrækkelige i forhold til at beskrive personalets kompetencer, ansvars- og opgavefordeling i forhold til delegeret forbeholdt virksomhed og i forhold til medicinhåndteringen.

Der forelå nogle kortfattede ”Action Cards” på nogle områder, men ingen egentlige instrukser for anlæggelse af perifere venekatetere og venflon, anvendelse af laryngoskop, syning af sår og måling af blodsukkerværdier.

Styrelsen har lagt vægt på, at det ikke fremgik, hvordan lægen tager højde for den delegerede opgaves karakter samt medhjælpens uddannelse, erfaringer og kvalifikationer i relation til den konkrete opgave, og at der ikke var instrukser for, hvordan de forskellige forbeholdte opgaver skulle varetages.

Det er styrelsens opfattelse, at det udgør en fare for patientsikkerheden, når ikke-lægeligt personale hos Medic Team foretager forbeholdt virksomhed uden at det sker på tydelig delegation og uden en klar instruks herfor.

Det er på baggrund heraf styrelsens vurdering, at det udgør en alvorlig fare for patientsikkerheden, at personalet på Medic Team udfører lægeforbeholdt virksomhed, uden at der er tilstrækkelige instrukser for den delegerede forbeholdte virksomhed.

Konklusion

Det er styrelsens vurdering, at fejlene og manglerne i relation til foretagelsen af lægeforbeholdt delegeret virksomhed udgør kritiske problemer af betydning for patientsikkerheden.