Fængsler og arresthuse har forbedret patientsikkerheden

07-07-2022

Styrelsen for Patientsikkerhed konkluderer på baggrund af 65 sundhedsfaglige tilsyn i samtlige af landets fængsler og arresthuse, at der er sket en væsentlig forbedring af patientsikkerheden siden 2019.

Fra 2019 til 2022 har Styrelsen for Patientsikkerhed udført i alt 65 sundhedsfaglige tilsyn i fængsler og arresthuse. I 2019 viste tilsynene et stort behov for at styrke patientsikkerheden. Mange steder var der større eller kritiske problemer bl.a. i forhold til forsvarlig medicinhåndtering og journalføring.

Resultaterne af tilsynene i 2019 gav anledning til en række omfat­tende indsatser, både lokalt i de enkelte fængsler og arresthuse, i de fire områder, som Kriminalforsorgen er opdelt i, og nationalt. Det indebar blandt andet, at personalets sundhedsfaglige opgaver blev præciseret, at personalets kompetencer blev opkvalificeret, at der blev udarbejdet og implementeret klare instrukser og indført et elektronisk journalsystem.

Tilsynene og de deraf afledte indsatser har ført til en markant forbedring af de patientsikkerhedsmæssige forhold. I 2020, 2021 og 2022 viste størstedelen af de sundhedsfaglige tilsyn ingen eller mindre problemer af betydning for patientsikkerheden.

"I løbet af de seneste år er det lykkedes at få etableret patientsikre arbejdsgange, tydelig ansvars- og kompetencefordeling, nye procedurer for journalføring og sikker medicinhåndtering i Kriminalforsorgens institutioner. Det er glædeligt, når vi kan se, at tilsynet er med til at skabe forandring og udvikling som forbedrer patientsikkerheden," siger overlæge Charlotte Hjort, enhedschef i Styrelsen for Patientsikkerhed.

Den overordnede konklusion efter, at styrelsen har ført sundhedsfaglige tilsyn i alle landets fængsler og arresthuse, er, at der i 2022 er et tilfredsstillende patientsikkerhedsmæssigt niveau i forhold til vareta­gelsen af sundhedsfaglige opgaver.

"Ledere og medarbejdere i Kriminalforsorgen har gjort et stort og vigtigt arbejde for at skabe patientsikre rammer for de sundhedsfaglige opgaver. De fine resultater skal nu fastholdes til gavn for de indsatte i fængslerne og de ansattes muligheder for at løfte de sundhedsfaglige opgaver," siger Charlotte Hjort.

Læs mere om erfaringerne fra det sundhedsfaglige tilsyn med fængsler og arresthuse

 

Fakta

  • Styrelsen for Patientsikkerhed gennemførte i perioden 2019-2022 65 sundhedsfaglige tilsyn i fængsler og arresthuse.
  •  49 af tilsynene blev gennemført som led i en systematisk afdækning af patientsikkerheden i alle landets fængsler og arresthuse.
  • 16 af tilsynene var opfølgende tilsyn på baggrund af påbud udstedt efter et tidligere tilsyn.
  • Tilsynene blev gennemført ud fra målepunkter udarbejdet i samarbejde med væsentlige interessenter på området.
  • Tilsynene havde fokus på bl.a. håndtering og opbevaring af medicin, journalføring og ansvarsfordeling og ledelsesansvar.
  • Erfaringerne fra de første sundhedsfaglige tilsyn i 2019 er samlet i en erfaringsopsamling på stps.dk