75 års aldersgrænse for autoriseret sundhedspersonale

Del sidens indhold med andre

Retten til selvstændigt virke bortfalder, når du fylder 75 år. Det gælder, uanset hvilken sundhedsfaglig autorisation du har. For læger, tandlæger og kiropraktorer medfører det, at den særlige tilladelse til selvstændigt virke bortfalder. Du har stadig ret til at bruge din professions- eller din specialistbetegnelse, f.eks. speciallæge i almen medicin. Som læge eller tandlæge kan du også fortsat udskrive recepter til dig selv og til dine nærmeste pårørende, men du må ikke gøre det i erhvervsøjemed.

Ret til selvstændigt virke bortfalder

Alle autoriserede sundhedspersoner, der efter 1. januar 2007 er fyldt eller fylder 75 år, omfattes af ordningen. Alle sundhedspersoner, der den 1. januar 2007 allerede var fyldt 75 år, er derimod ikke berørt af ovenstående, men kan fortsætte deres eventuelle selvstændige faglige virksomhed som hidtil.

Søg dispensation og fortsæt helt eller delvist

Hvis du søger om det, kan vi give dispensation, så du fortsat kan drive din selvstændige faglige virksomhed helt eller delvist, efter du er fyldt 75. år.

Ansøgningsskemaet indsendes tidligst ½ år og senest 3 måneder før ansøgerens 75 års fødselsdag, eller den dato ansøgeren påtænker at genoptage sin faglige virksomhed. Ansøgeren vil herefter blive indkaldt til en samtale i den regionale enhed for Tilsyn og Rådgivning. Skulle der være anledning hertil, kan den pågældende enhed for Tilsyn og Rådgivning eventuelt anmode om en speciallægevurdering af ansøgeren.

Ved vurderingen af sådanne konkrete ansøgninger vil der blandt andet blive lagt vægt på ansøgerens helbredstilstand, faglige opdatering og tilknytning til arbejdsmarkedet. Der vil efter en konkret faglig vurdering kunne gives en tilladelse til selvstændig faglig virksomhed, eventuelt afgrænset til visse sundhedsydelser. En dispensation vil være tidsbegrænset, typisk til imellem ét og tre år.

Helbredserklæring

Sammen med ansøgningsskemaet skal der vedlægges en højest 12 måneder gammel helbredserklæring. Erklæringen skal indeholde samme oplysninger som kørekortattesterne.

Lægen, der udfærdiger erklæringen, skal være objektiv, hvilket vil sige, at hverken personlig vel- eller modvilje må få indflydelse på erklæringen. En læge kan derfor ikke udfærdige lægeerklæringer til sig selv eller til nære familiemedlemmer og nære venner. Tilsvarende bør kolleger eller samarbejdspartnere heller ikke udsteder helbredserklæringen til hinanden.

Det er op til Styrelsen for Patientsikkerhed at vurdere om formålet med erklæringen opfyldes, herunder om den læge, der har udstedt erklæringen, lever op til habilitetskravene, både hvad angår faglighed og personlig habilitet.