Temadag for ledere i primærsektoren

19-11-2015

17. og 19. november havde Styrelsen for Patientsikkerhed inviteret til temadag for ledere i primærsektoren i henholdsvis Aarhus og København. Temaet var ansvar for opfølgning på klagesager og utilsigtede hændelser og gældende love og regler var genstand for undersøgelse.

Lena Graversen, overlæge og chef for Læringsenheden i Styrelsen i Patientsikkerhed, indledte dagen med en overordnet gennemgang af arbejdet med utilsigtede hændelser og patientsikkerhed i den nyoprettede styrelse for patientsikkerhed. Bl.a. blev opgavefordelingen mellem myndighederne på området præsenteret, ligesom nuværende og kommende samarbejdsflader både inden for den nye organisering af ministerområdet og med andre myndigheder om utilsigtede hændelser, klagesager og tilsyn blev gennemgået. En af de vigtigste pointer var, at rapporteringssystemet for utilsigtede hændelser fortsat vil være et ikke-sanktionerende system, og at den nye organisering med øget fokus på data fra rapporteringssystemet har til formål at styrke læringsarbejdet. Se præsentationen.

Katrine Winkel Røsling, jurist i Styrelsen for Patientsikkerhed, gennemgik den relevante lovgivning på området og svarede på spørgsmål om gråzoner og tvivlstilfælde oplevet i kommunalt regi. Se præsentationen.

Helle Lerche Nordlund fra Embedslægeinstitutionen Øst & Tilsyn i Styrelsen for Patientsikkerhed fortalte om tilsynsarbejdet og dets nye placering i Styrelsen for Patientsikkerhed. Se præsentationen.

Før dagen blev rundet af med en samlet paneldebat med dagens oplægsholdere, fortalte Charlotte Dorph Lyng, projektleder i Lyngby-Taarbæk Kommune om arbejdet med lokal læring af utilsigtede hændelser i kommunen. Se præsentationen.