Medic Team

23-12-2020

Styrelsen for Patientsikkerhed har den 23. december 2020 givet påbud til Medic Team om at sikre forsvarlig varetagelse af ikke-lægeforbeholdt sundhedsfaglig virksomhed og at sikre udarbejdelse og implementering af instrukser for generel hygiejne og for procedurer ved teknisk nedbrud.

Styrelsen for Patientsikkerhed har påbudt Medic Team:

  1. at sikre forsvarlig varetagelse af ikke-lægeforbeholdt sundhedsfaglig virksomhed, herunder udarbejdelse og implementering af instrukser herfor fra den 23. december 2020.
  2. at sikre udarbejdelse og implementering af instrukser for generel hygiejne og for procedurer ved teknisk nedbrud fra den 23. december 2020.

Påbuddet kan ophæves, når Styrelsen for Patientsikkerhed ved et nyt tilsynsbesøg har konstateret, at påbuddet er efterlevet.

Begrundelse for påbuddet

Styrelsen for Patientsikkerhed gennemførte den 24. september 2019 et varslet planlagt tilsyn med Medic Team, som var udvalgt ved en tilfældig stikprøve.

Styrelsen har ved afgørelsen benyttet de oplysninger, der kom frem ved tilsynet, og som er anført i tilsynsrapporten, herunder journaldokumentationen for 7 patienter.

Ved tilsynet blev styrelsen opmærksom på, at der ved Medic Team blev foretaget delegeret lægeforbeholdt virksomhed, uden at det var sikret, at personalet havde de fornødne sundhedsfaglige rammer til at kunne udføre deres arbejde på patientsikker vis. Styrelsen udstedte på den baggrund et påbud om øjeblikkeligt at indstille alt delegeret lægeforbeholdt virksomhed.

Styrelsen blev herudover opmærksom på, at der ud over varetagelsen af den delegerede lægeforbeholdte virksomhed, også var problemer med øvrige forhold vedrørende den sundhedsfaglige virksomhed. Det blev således konstateret, at der var fejl og mangler i behandlingen og at der manglede sundhedsfaglige instrukser på behandlingsstedet.

Forsvarlig varetagelse af ikke- lægeforbeholdt virksomhed

Ved tilsynsbesøget fik styrelsen oplyst, at Medic Teams frivillige personale varetog diverse sundhedsfaglige opgaver, som ikke var lægeforbeholdt. Styrelsen konstaterede, at der forelå en række kortfattede ”Action Cards” i den forbindelse, men ingen egentlige skriftlige instrukser for personalets sundhedsfaglige arbejde. De var meget kortfattede, der var fejl i dem, og det fremgik ikke af kortene, hvilke typer af patienter, der skulle behandles efter hvilke kort.

Styrelsen havde ikke mulighed for at interviewe personalet på stedet om den instruktion de modtog om det sundhedsfaglige arbejde, da der ikke var øvrigt personale til stede under tilsynsbesøget.

Styrelsen kunne ved gennemgang af journaler konstatere, at der ikke systematisk blev spurgt ind til allergier, medicinering, tidligere sygdomme. Patientens cirkulatoriske status fremgik ikke af to af de syv journaler.

Styrelsen kunne også konstatere, at det kun var på en af de gennemgåede patienter, at der var målt vitale parametre.

Det fremgik desuden af journalerne på patienter med sårlæsioner, at der ikke rutinemæssigt blev tilbudt stivkrampevaccination.

Det var på baggrund af fundene styrelsens vurdering, at de kortfattede ”Action Cards” ikke udgjorde en tilstrækkelig instruktion i forhold til de sundhedsfaglige opgaver, som arbejdet ved Medic Team kunne indebære for personalet. I forhold til kravene til skriftlige instrukser henvises desuden til afsnittet nedenfor om instrukser.

Styrelsen lagde vægt på, at der er tale om frivilligt personale, som ikke nødvendigvis har en sundhedsfaglig uddannelse, idet de tilknyttede behandlere som udgangspunkt kun har et 30 timers førstehjælpskursus.

Det var på den baggrund styrelsens vurdering, at Medic Team ikke har indrettet sig på en tilstrækkelig forsvarlig måde i forhold til at sikre en forsvarlig varetagelse af de ikke-lægeforbeholdte sundhedsfaglige ydelser, de varetager, samt at dette medfører en betydelig risiko for patientsikkerheden.

Instrukser

Styrelsen konstaterede, at der hos Medic Team ikke var en instruks for hygiejne eller for hvordan personalet skulle forholde sig ved teknisk nedbrud.

Det var styrelsens opfattelse, at der på et behandlingssted som Medic Team skal være instrukser for de sundhedsfaglige ydelser, de tilbyder, herunder både når der er tale om medhjælps varetagelse af lægeforbeholdt virksomhed og varetagelse af ikke lægeforbeholdt virksomhed. Det er hertil styrelsens opfattelse, at der skal være instrukser for sikring af tilstrækkelig hygiejne og for hvordan personalet skal håndtere teknisk nedbrud af de systemer mv., som behandlingsstedet anvender.

Det var styrelsens vurdering, at fraværet af sundhedsfaglige instrukser rummer en betydelig risiko for patientsikkerheden, idet instrukserne har til formål at sikre en ensartet og sikker patientbehandling samt at forebygge tvivlssituationer hos personalet i forhold til behandling, hvor undladelse eller forkert udførelse umiddelbart kan medføre alvorlig risiko for patienten.

Samlet vurdering

Styrelsen vurderede samlet, at fejlene og manglerne i relation til varetagelsen af ikke-lægeforbeholdt sundhedsfaglig virksomhed og de manglende instrukser for hygiejne og procedurer for håndtering af teknisk nedbrud, sammen med de konstaterede mangler vedrørende varetagelse af delegeret lægeforbeholdt virksomhed, samlet udgør kritiske problemer betydning for patientsikkerheden.