Dansk Patientsikkerhedsdatabase Årsberetning 2023: Fortsat mange utilsigtede hændelser med medicin

26-06-2024

Opgørelser over rapporterede utilsigtede hændelser (UTH) fra 2023 viser, at medicinering fortsat er den hyppigste kategori, men at der heldigvis er relativt få alvorlige hændelser med medicin.

1. juli 2023 blev sundhedspersoners pligt til at rapportere utilsigtede hændelser (UTH) ændret. Med den nye rapporteringspligt har sundhedspersoner kun pligt til at rapportere de hændelser, der har de alvorligste konsekvenser eller potentielt kunne have haft det, samt øvrige hændelser, hvor der er læring at hente. Samtidig blev alvorlighedskategorierne i Dansk Patientsikkerhedsdatabase (DPSD) ændret.

Ændringerne afspejler sig i Dansk Patientsikkerhedsdatabase Årsberetning 2023, hvor man bl.a. kan se tal for udviklingen af rapporterede UTH over tid og se forskelle i alvorlighed mellem forskellige typer af UTH. Tallene viser bl.a., at der i 2023 blev rapporteret 152.290 UTH individuelt. Derudover blev der rapporteret 257.525 UTH ved samlerapportering, som er en forenklet metode til registrering af bestemte, hyppige utilsigtede hændelser.

Medicinering er langt den hyppigste kategori blandt de rapporterede UTH i 2023 med 77.768 individuelle rapporteringer ud af i alt 152.290. 741 af de rapporterede UTH med medicin var alvorlige eller dødelige.

”Mønsteret i rapporteringerne tyder på, at der fortsat er problemer med håndteringen af medicin. Heldigvis er det relativt få af hændelserne, der har alvorlige eller dødelige konsekvenser for patienterne, men også når det ikke går så galt, er der læring i at vide, hvad der hyppigt volder problemer – og det gælder altså i høj grad medicinering. UTH er en integreret del af arbejdet med patientsikkerhed i det danske sundhedsvæsen og i ældresektoren. Den nye rapporteringspligt skal understøtte, at der kommer mest mulig læring ud af rapporteringerne, som kan komme patienterne til gavn,” siger Anette Lykke Petri.

I Dansk Patientsikkerhedsdatabase Årsberetning 2023 kan man desuden bl.a. se fordelingen af UTH i forskellige hovedgrupper og læse om den samlede patientsikkerhedsrisiko for UTH rapporteret forskellige steder i sundhedsvæsenet.

Dansk Patientsikkerhedsdatabase Årsberetning 2023