Parakliniske område: Erfaringsopsamling for det sundhedsfaglige tilsyn 2019

09-12-2020

I 2019 gennemførte Styrelsen for Patientsikkerhed 82 sundhedsfaglige tilsyn på det parakliniske område.

Tilsynet på det parakliniske område i 2019 omfattede 29 parakliniske sygehusafdelinger og 53 kliniske sygehusafdelinger, der rekvirerer parakliniske undersøgelser. Tilsynet havde særligt fokus på udstyr til Point of Care Testing eller POCT-udstyr.

På de parakliniske afdelinger fandt vi overordnet en høj målopfyldelse i forhold til de målepunkter, tilsynet tog udgangspunkt i. Afdelingerne havde generelt ensartede procedurer og systemer på tværs af landet og et stærkt fokus på patientsikkerhed i forhold til fx patientidentifikation, som er et kendt risikoområde i forhold til parakliniske undersøgelser.

På de kliniske afdelinger var der generelt en høj målopfyldelse i forhold til de målepunkter, der vedrørte overlevering af prøvesvar. Der var dog også målepunkter, der på visse afdelinger ikke var opfyldt, og hvor der er grund til skærpe opmærksomheden. Det drejer sig særligt om målepunkter vedrørende instrukser for rammedelegation og informeret samtykke.

Læs mere i erfaringsopsamlingen fra de sundhedsfaglige tilsyn på det parakliniske område i 2019