Temadag: Selvmord og selvmordsforsøg

23-10-2015

Der er cirka 600 selvmord i Danmark om året, og der skønnes at være 10.000 selvmordsforsøg. Omkring 300 af de personer, der tager deres eget liv, har tidligere været indlagt på psykiatrisk afdeling. Sundhedspersoners, patienters og pårørendes rapporteringer af utilsigtede hændelser til Dansk Patientsikkerhedsdatabase om selvmord og selvmordsforsøg var fredag 23. oktober udgangspunktet for Styrelsen for Patientsikkerheds temadag om selvmord og selvmordsforsøg i psykiatrien.

Styrelsen for Patientsikkerhed har udarbejdet en temarapport på baggrund af temadagen.

Cirka 130 fagfolk var samlet på Hotel Park i Middelfart til en dag med fokus på risikovurdering og overgange. Som overlæge og enhedschef for Læringsenheden i Styrelsen for Patientsikkerhed, Lena Graversen, var inde på i sin velkomst, så kan de utilsigtede hændelser, der er relateret til selvmord og selvmordsforsøg, i høj grad relateres til enten risikovurdering eller overgange. En faglig temadag skulle i den optik bidrage med et perspektiver, der kan være med til at forbedre patientsikkerheden på området. Lena Graversen præsenterede endvidere den nye styrelse for patientsikkerhed, som er etableret primo oktober.

Speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri Lene Riber og Læge i Samfundsmedicin Kristina Ormstrup Johansen fra Center for Kvalitet i Region Syddanmark holdt herefter et oplæg om FRAM (Functional Resonance Analysis Method), som en mere effektiv tænkning i forhold til den komplekse patientsikkerhedsudfordring, som selvmord og selvmordsforsøg er, end en klassisk årsags-/virkning-tænkning. Se PPT her.

Sygeplejerske Hanne Frandsen fra Kompetencecenter for Selvmordsforebyggelse præsenterede tankerne bag Region Hovedstadens nye 6-trins-risikovurdering. Herudover omtalte Hanne Frandsen regionens seneste tiltag: App’en MINPLAN, som er en elektronisk psykiatrisk kriseplan. Se PPT her.

Læge Ane Storch Jacobsen havde gennemgået 480 utilsigtede hændelser om selvmord og selvmordsforsøg og fundet 42 hændelser, som var forekommet, efter der var blevet foretaget en risikovurdering, som var lav. Fokus i analysen var forskelle i risikovurderingen fra region til region. En af pointerne var, at der var stor enighed om, hvornår risikovurderingen skal foretages, og at forskellene på risikovurderinger er måske ikke så meget fra region til region, som de er fra kliniker til kliniker. Se PPT her.

Psykolog Jan-Henrik Winsløv holdt herefter et indlæg om behovet for og erfaringerne med at undervise personale med forskellige fagligheder i risikovurdering i Region Nordjylland. Kurserne har været en succes, der har medført større opmærksomhed på at risikovurdere ved første kontakt, overgange, udskrivelse og orlov samt større viden om risikofaktorer og advarselstegn. Se PPT her.

Psykolog Kim Juul Larsen fortalte om lovende indledende erfaring med selvmordsforebyggelse i Region Syddanmark i projektet Behandlingskæden, der har fokus på det tværsektorielle samarbejde og dermed overgange. I projektet deltager alle 22 kommuner i Region Syddanmark. Uden at der kan påvises nogen direkte årsagssammenhæng, kunne Kim Juul Larsen præsentere tal for antallet af indlæggelser efter selvmordsforsøg hos børn op til 15 år. Tallet har været støt nedadgående fra 2008, hvor der var 26 indlæggelser, til 2013, hvor tallet var faldet til 6. Behandlingskæden har været i brug i Region Syddanmark siden 2007. Først i 2015 er alle kommuner dog kommet med i projektet. Se PPT her.

Risikomanager Janet Johannessen og konsulent Nynne Dreyer Nies, fra den tværsektorielle patientsikkerhedsgruppe i Region Sjælland holdt oplæg om det tværsektorielle behandlingssamarbejde omkring den voksne psykiatriske patient, der bor på botilbud. Blandt pointerne var, at godt samarbejde kræver kendte samarbejdspartnere, god kommunikation og tilgængelighed til kontaktpersoner. På den måde kan man sikre, at al relevant kommunikation og alle relevante handlinger blev udført fra henholdsvis psykiatriens og det sociale tilbuds side. Præsentation ikke tilgængelig.

Kontorchef Tina Wahl, Center for Social og Sundhed, Kommunernes Landsforening, holdt et oplæg med fokus på patienten, efter vedkommende er udskrevet fra den regionale behandlingspsykiatri. Ved udskrivningen af en borger er en risiko for, at de forsøger at begå selvmord. Derfor har KL fokus på den gode overlevering, og samarbejdet på tværs af region, kommune og privat praktiserende læge. Det er vigtigt, at kommunen bliver godt informeret om patienten ved overleveringen, da det ikke er alle psykisk udfordrede patienter, som er kendt af kommunen.

Kommunerne får til tider patienterne en anelse for tidligt i forhold til kommunernes kompetenceområder. Tina Wahl opfordrede regionerne til at rådgive kommunerne mere. Det kunne måske spare regionerne for nogle indlæggelser. Se PPT her.

Temadagen blev rundet af med en paneldebat, der nuancerede og uddybede diskussionen af dagens temaer.