Fem vejledninger skal hjælpe med journalføring efter nye regler

01-07-2021

Nye regler for journalføring trådte i kraft d. 1. juli. Styrelsen for Patientsikkerhed udgiver i den forbindelse for første gang vejledninger til sundhedspersoner med journalføringspligt i hele sundhedsvæsenet. Vejledningerne tydeliggør blandt andet, hvornår der skal journalføres med de nye regler.

Nye regler for journalføring trådte i kraft d. 1. juli. Styrelsen for Patientsikkerhed udgiver i den forbindelse fem vejledninger i journalføring, som skal understøtte og styrke journalføringspraksis på tværs af hele sundhedsvæsenet.

For første gang er vejledninger i journalføring målrettet de specifikke sektorer, og der udgives derfor fem praksisnære vejledninger for følgende områder: 

  • Det sygeplejefaglige område
  • Praktiserende læger og speciallæger
  • Sygehuslæger og præhospitalt personale
  • Tandområdet
  • Specifikke autorisationsgrupper, som har fået én samlet vejledning med hver deres afsnit. Det omfatter bandagister, behandlerfarmaceuter, bioanalytikere, ergoterapeuter, fodterapeuter, fysioterapeuter, jordemødre, kiropraktorer, kliniske diætister, optikere, osteopater og radiografer

Vejledningerne er udarbejdet i samarbejde med sundhedsområdets fagorganisationer, og de indeholder konkrete eksempler på journalføring tæt på brugernes dagligdag.

"Journalen er et vigtigt arbejdsredskab for alle sundhedspersoner og et helt centralt middel til at sikre patientsikkerheden. Det har derfor været afgørende at tydeliggøre, at der kun skal føres journal, når det er et nødvendigt for behandlingen af patienten. Vi har haft et unikt samarbejde med fagorganisationerne, der har muliggjort praksisnære vejledninger for alle sektorer. Det arbejde skal nu implementeres i praksis hos sundhedspersonalet og ledelser", siger Anette Lykke Petri, direktør i Styrelsen for Patientsikkerhed.

Kun det nødvendige skal journalføres

Det er gennemgående for de nye regler, at der kun skal journalføres, når det giver mening for behandlingen og patienternes behandlingsforløb.

Vejledningerne indeholder derfor også praktiske eksempler på undtagelser fra journalføringspligten. Det kan blandt andet være i situationer med førstehjælp og journalføring af samtykke, hvor der i visse tilfælde ikke længere er pligt til journalføre. 

Ledelsen skal sikre rammerne for journalføring

Det er den daglige ledelse, der har ansvaret for, at der kan føres journal over de behandlinger, der udføres på stedet herunder, at de ansatte har tid, adgang, udstyr og uddannelse til at føre journal. Ledelsen skal samtidig sikre, at journalerne bliver opbevaret forsvarligt i den lovpligtige opbevaringsperiode.
Det er samtidig ledelsens ansvar, at de ansatte har de fornødne instrukser. Det indebærer også, at der er fastsat fornødne instrukser for, hvordan journalføring skal udføres på det enkelte behandlingssted under tekniske nedbrud.

Foruden vejledningerne har alle faggrupper fået deres egen indgang til journalføring på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside, så det er simpelt at tilgå de gældende forhold for de enkelte faggrupper.  Her vil der i løbet af sommeren og efteråret også være adgang til undervisningsmateriale, pjecer og e-læring om journalføring.