Lægevagter og aktuttelefonen 1813: Erfaringsopsamling for det sundhedsfaglige tilsyn 2019

26-10-2020

I 2019 gennemførte Styrelsen for Patientsikkerhed i alt 18 sundhedsfaglige tilsyn med lægevagter og akuttelefonen 1813.

Tilsynene med lægevagter og akuttelefonen 1813 omfattede telefonvisitationer, konsultationer og udkørende funktioner, og de havde til formål at vurdere patientsikkerheden samt at understøtte læring på behandlingsstederne.

Ved to af tilsynene var samtlige målepunkter opfyldt, og der var ingen problemer af betydning for patientsikkerheden. Ved 15 af tilsynene vurderede vi, at der var mindre problemer af betydning for patientsikkerheden. Et enkelt sted fandt vi større problemer af større betydning for patientsikkerheden, hvilket udløste et påbud om at rette op på de problematiske forhold inden for en given tidsfrist. Påbuddet blev fulgt op af et nyt tilsyn, hvor vi kunne konstatere, at kravene i påbuddet var opfyldt.

Tilsynet havde særligt fokus på ansvarsfordelingen mellem den enkelte sundhedsperson og ledelsen, på journalføring, instrukser og korrekt identifikation af patienter. Under tilsynene drøftede vi desuden samarbejdet med kommunale akutfunktioner og sygehuse, og hvordan man håndterer situationer, hvor en patient fx ikke dukker op til en konsultation som aftalt eller skal vente i en ubemandet konsultation.

Læs mere om de sundhedsfaglige tilsyn med lægevagter og akuttelefonen 1813