Føde- og jordemoderområdet: Erfaringsopsamling for det sundhedsfaglige tilsyn 2019

13-10-2020

I 2019 gennemførte Styrelsen for Patientsikkerhed 67 sundhedsfaglige tilsyn på føde- og jordemoderområdet.

Tilsynene omfattede private jordemoderklinikker, hjemmefødselstilbud og jordemoderledede fødeklinikker samt jordemoderkonsultationer, fødeafsnit, svangreafsnit og barselsafsnit på sygehuse.

Resultaterne af tilsynene viser, at der generelt ikke er alvorlige problemer med patientsikkerheden. Både på de offentlige sygehuse og i de private jordemoderklinikker er der dog behov for mere fokus på journalføring. I private jordemoderklinikker er der desuden brug for fokus på hygiejne og på kravet om adrenalinberedskab. På sygehusene skal der være fokus på overgange i patientforløb og på indhentelse af informeret samtykke.

Læs alle erfaringerne fra tilsynsbesøgene i erfaringsopsamlingen på føde- og jordemoderområdet