Fængsler og arresthuse: Erfaringsopsamling for det sundhedsfaglige tilsyn 2019

23-11-2020

I 2019 gennemførte Styrelsen for Patientsikkerhed 20 sundhedsfaglige tilsyn med landets fængsler og arresthuse

De sundhedsfaglige tilsyn i fængsler og arresthuse to udgangspunkt i et sæt målepunkter med fokus på bl.a. ansvars- og kompetenceforhold, instrukser, journalføring, akutberedskab, medicinhåndtering og medicinopbevaring samt indhentelse og videregivelse af helbredsmæssige oplysninger ved indsættelse, overflytning og løsladelse.

Tilsynene har afdækket et behov for at styrke patientsikkerheden i fængsler og arresthuse på flere områder med særlig vægt på:

  • Håndtering og opbevaring af medicin
  • Journalføring
  • Ansvarsfordeling og ledelsesansvar

De sundhedsfaglige tilsyn i fængsler og arresthuse har givet anledning til omfattende indsatser, både lokalt i de enkelte fængsler og arrester og på nationalt niveau, for at afhjælpe de problemer, tilsynene har afdækket.

Læs hele erfaringsopsamlingen fra tilsynene med behandling med fængsler og arresthuse.