Plejeområderne: Erfaringsopsamling for det sundhedsfaglige tilsyn i 2017-2019

28-12-2020

I perioden 2017-2019 gennemførte Styrelsen for Patientsikkerhed i alt 873 sundhedsfaglige tilsyn i plejesektoren, dvs. på plejecentre, midlertidige pladser og akutpladser samt i hjemmepleje- og hjemmesygeplejeenheder.

Tilsynene har afdækket et behov for at styrke patientsikkerheden i plejesektoren på flere områder med særlig vægt på:

  • Medicinhåndtering
  • Journalføring
  • Informeret samtykke
  • Instrukser
  • Hygiejne

De sundhedsfaglige tilsyn på plejeområdet har givet anledning til en række indsatser, ikke mindst lokalt på behandlingssteder, der har fået henstillinger og påbud, men også på kommunalt og nationalt niveau. Resultaterne fra de sundhedsfaglige tilsyn i perioden 2017-2019 tyder dog på, at der fortsat er behov for et løft af patientsikkerheden på området.

Læs hele erfaringsopsamlingen fra de sundhedsfaglige tilsyn på plejeområderne.