Bosteder: Erfaringsopsamling for det sundhedsfaglige tilsyn i 2019

28-12-2020

I perioden 2017-2019 gennemførte Styrelsen for Patientsikkerhed i alt 479 sundhedsfaglige tilsyn på bostedsområdet. Tilsynene har afdækket et behov for at styrke patientsikkerheden på bostedsområdet på flere områder med særlig vægt på:

  • Instrukser
  • Medicinhåndtering
  • Journalføring
  • Habilitet og samtykke
  • Hygiejne

De sundhedsfaglige tilsyn på bostedsområdet har givet anledning til en række indsatser, ikke mindst lokalt på bosteder, der har fået henstillinger og påbud. Kommuner, faglige organisationer, brancheorganisationer m.v. har iværksat tiltag, og på nationalt niveau har der bl.a. været holdt temadage om patientsikkerhed på bostederne. Resultaterne fra de første tre års sundhedsfaglige tilsyn tyder dog på, at der fortsat er et stort behov for et løft af patientsikkerheden på området.

Læs hele erfaringsopsamlingen fra de sundhedsfaglige tilsyn på bostedsområdet.