×

Underretning om sundhedsfaglig virksomhed

4. juli 2018

Behandlingssteder, som er undtaget fra registreringspligt, skal underrette Styrelsen for Patientsikkerhed om deres virksomhed.

Hvilke behandlingssteder er undtaget registreringspligten?

Følgende behandlingssteder er undtaget registreringspligten.  Du kan læse mere om hver undtagelse og finde blanketter til underretning længere nede på siden under ”Underretning”:

 • Enkeltmandsvirksomheder, der udelukkende yder frivillig ulønnet sundhedsfaglig behandling i forbindelse med arrangementer som festivaler, landsstævner, spejderlejre, sportslige begivenheder samt for humanitære organisationer, sportsklubber m.v.
 • Mindre midlertidige behandlingssteder, f.eks. på festivaler, landsstævner, spejderlejre m.m. med under 1.000 deltagere, hvor kun frivillige, ulønnede sundhedspersoner udfører sundhedsfaglig behandling.
 • Behandlingssteder, der har en årlig omsætning på 25.450 kr. eller derunder (i 2019 pris- og lønniveau) opgjort for kalenderåret. Med omsætning forstås hele behandlingsstedets omsætning, uanset om denne hidrører fra sundhedsfaglig behandling eller andre aktiviteter.
 • Interessentskaber, der er ejet i fællesskab af registrerede behandlingssteder, når interessentskabet ikke udfører sundhedsfaglig behandling ud over den aktivitet, som foregår i ejerkredsens behandlingssteder.

Undtagelserne fra registreringspligt gælder ikke for virksomheder, som udfører operative indgreb, medmindre der er tale om mindre indgreb som vaccinationer, blodsukkermålinger, syning af rifter og lignende.

Nye behandlingssteder skal underrette om virksomheden, inden behandlingen påbegyndes.  

Behandlingssteder, der er undtaget registreringspligt, men som skal foretage underretning, fremgår nedenfor.

Underretning

Nedenfor er reglerne for de forskellige undtagelser uddybet og link til underretning kan findes under de forskellige undtagelser.

En underretning gælder som udgangspunkt indtil, styrelsen bliver orienteret om, at der ikke længere udføres behandling på behandlingsstedet, eller at der sker ændringer, der indebærer, at behandlingsstedet bliver registreringspligtigt.

Enkeltmandsvirksomheder, der alene yder frivillig, ulønnet sundhedsfaglig behandling

Underret om frivillig, ulønnet behandling

Yder du som sundhedsperson udelukkende frivillig, ulønnet sundhedsfaglig behandling fx i din enkeltmandsvirksomhed eller ved siden af din ansættelse på et registreret behandlingssted, skal du ikke registrere et selvstændigt behandlingssted, men underrette styrelsen om, at du tilbyder sundhedsfaglig frivillig ulønnet behandling.

Du skal give styrelsen oplysninger om

 • Virksomhedens eventuelle CVR-nummer
 • Dit autorisations-ID

Har du ikke en virksomhed, skal du blot oplyse autorisations-ID.

Mindre midlertidige behandlingssted med op til 1000 deltagere, hvor behandlingen udføres af frivillige, ulønnede sundhedspersoner

Underret om midlertidigt behandlingssted

Hvis en arrangør af f.eks. en festival, et landsstævne eller en spejderlejr med forventet under 1000 deltagere opretter et midlertidige behandlingssted, hvor der tilbydes sundhedsfaglig behandling udelukkende af frivillige ulønnede sundhedspersoner, skal det midlertidige behandlingssted ikke registreres, men arrangøren skal underrette styrelsen om denne virksomhed.

En forudsætning for, at det midlertidige behandlingssted ikke skal registreres og ikke betale gebyr er, at:

 • Der maksimalt er 1000 deltagere til arrangementet. Deltagere omfatter bl.a. optrædende kunstnere og sportsudøvere samt personale og tilskuere. Som udgangspunkt er det behandlingsstedets rimelige forventning om det samlede antal deltagere, der er afgørende for, om behandlingsstedet skal undtages fra både registrering og gebyr.
 • Al behandling foregår ved frivillige ulønnede sundhedspersoner

Hvis ovenstående betingelser er opfyldt, skal behandlingsstedet ikke registreres, men kun underrette om sin virksomhed. 

Ved underretning om et mindre midlertidigt behandlingssted skal styrelsen have oplysninger om:

 • Behandlingsstedets eventuelle CVR-nummer
 • Arrangementets navn og adresse
 • Perioden, hvor der udføres sundhedsfaglig behandling på det midlertidige behandlingssted

Behandlingssteder med en omsætning under 25.450kr

Underret omvirksomhed med omsætning under 25.450 kr.

Hvis behandlingsstedet har en forventet omsætning på under 25.450 kr. (i 2019 pris- og lønniveau), skal det ikke registreres som behandlingssted, men styrelsen skal underrettes om behandlingsstedet.

Da behandlingsstedet skal registreres, inden behandlingen påbegyndes, er omsætning ikke nødvendigvis kendt ved registrering. Hvis du har underrettet om et behandlingssted, som du forventede havde en omsætning under 25.450 kr., og du bliver opmærksom på, at omsætningen kommer til at overstige 25.450 kr., skal du snarest muligt registrere behandlingsstedet.

Omsætning
Med omsætning forstås hele behandlingsstedets nettoomsætning, uanset om denne hidrører fra sundhedsfaglig behandling eller andre aktiviteter.

Omsætningen opgøres som nettoomsætningen, der efter årsregnskabsloven (jf. bekendtgørelse nr. 1580 af 10. december 2015 af årsregnskabsloven) er et udtryk for virksomhedens samlede salg eksklusiv moms, afgift og skat. Nettoomsætning defineres i Årsregnskabsloven som:

"Salgsværdien af produkter og tjenesteydelser m.v., der henhører under selskabets ordinære aktiviteter med fradrag af prisnedslag, merværdiafgift og anden skat, der er direkte forbundet med salgsbeløbet."

Da offentlige behandlingssteder typisk ikke har en omsætning, vil reglen om undtagelse fra registrering og gebyr ved en årlig omsætning på højst 25.000kr om året i praksis ikke kunne finde anvendelse på offentlige behandlingssteder.

Omsætningsbeløbet reguleres en gang årligt den 1. januar med Finansministeriets indeks for pris- og lønudviklingen.

Ved underretning om en virksomhed med omsætning under 25.450 kr. skal styrelsen have oplysninger om:

 • Virksomhedens eventuelle CVR-nummer
 • Autorisations-id på behandlingsstedets sundhedspersoner
 • Behandlingsstedets kontaktoplysninger

 

Interessentskaber ejet af registrerede

Underret om interessentskab, som er ejet af registrerede behandlingssteder

Interessentskaber, der er ejet i fællesskab af registrerede behandlingssteder, skal ikke registreres og betale gebyr, forudsat at interessentskabet ikke udfører sundhedsfaglig behandling ud over den aktivitet, som foregår i ejerkredsens behandlingssteder.

Ved underretning om et interessentselskab ejet af registrerede behandlingssteder skal styrelsen have oplysninger om:

 • Virksomhedens CVR-nummer
 • CVR-nummer for ejerkredsens registrerede behandlingssteder
 • Virksomhedens adresse
 • Hvilke sundhedsprofessioner, der er ansat i Interessentskabet

Har du allerede registreret et behandlingssted, som ikke længere er omfattet af registreringspligt?

Hvis du allerede har registreret et behandlingssted i Behandlingsstedsregistret, som ikke længere er omfattet af registreringspligtigt, skal registreringen slettes i Behandlingsstedsregistret. Det kan du gøre i forbindelse med underretningen om virksomheden. Her kan du oplyse referencenummeret for registreringen, og oplyse, at du gerne vil have behandlingsstedet slettet i Behandlingsstedsregistret og/eller SOR (Sundhedsvæsenets Organisationsregister).

Styrelsen for Patientsikkerhed vil herefter slette behandlingsstedsregistreringen og orientere Sundhedsdatastyrelsen om, at behandlingsstedet har anmodet om at blive slettet i SOR.