×

Indgiv bekymringshenvendelse

Opdateret 8. oktober 2018

Hvis du har mistanke om, at en sundhedsperson har et misbrug, er syg eller på grund af faglige problemer udgør en risiko for sine patienter, kan du indberette ham eller hende til os.

Du kan også indberette til os, hvis din mistanke drejer sig om:

 • Et behandlingssted, hvor du er bekymret for patientsikkerheden
 • En plejeenhed, hvor du er bekymret for den fornødne kvalitet af hjælpen, plejen og omsorgen til de ældre.

Sådan gør du

Du kan indgive en bekymringshenvendelse på flere måder. For eksempel kan du kontakte et af vores kontorer for Tilsyn og Rådgivning telefonisk, sende en skriftlig indberetning eller blot ringe og få rådgivning.

Du kan ikke indgive en bekymringshenvendelse anonymt, hvis du har fortalt hvem du er og bemærk, at du som indberetter ikke er part i en eventuel tilsynssag. Hvis du indberetter til os, vil du derfor ikke blive orienteret om, hvordan vi går videre med henvendelsen, hvor langt vi er i undersøgelsen, eller hvad afgørelsen bliver. Det vil sige, at du ikke får svar tilbage på din henvendelse, dog vil alle henvendelser blive reageret på.

Skriftlig indberetning

En skriftlig indberetning skal sendes til et af vores kontorer for Tilsyn og Rådgivning, og den kan både sendes pr. mail og pr. post.

Bemærk: Hvis indberetningen indeholder personfølsomme oplysninger, for eksempel helbredsoplysninger eller cpr-numre, skal du indberette via sikker post.

Den skriftlige indberetning bør være så detaljeret som muligt og kan for eksempel indeholde følgende oplysninger, hvis der er tale om en sundhedsperson:

 • Sundhedspersonens navn, titel (læge, tandlæge, sygeplejerske og lign.), arbejdssted og eventuel privatadresse, hvis det er muligt.
 • Dine egne kontaktoplysninger og din relation til vedkommende (f.eks. kollega, ven, patient).
 • En beskrivelse af problemet.
 • Hvor og hvornår hændelsen fandt sted, og hvem der ellers var til stede, hvis der er tale om en specifik hændelse.
 • En beskrivelse af situationen, hvor sundhedspersonens adfærd og fremtræden har været mistænkelig, hvis der tale om en mistanke om misbrug.
 • Et referat fra ledelsens samtaler med sundhedspersonen, udtalelser fra kolleger mm., hvis du er arbejdsgiver.
 • En kopi af journal og epikrise, hvis du er sundhedspersonens læge.
 • En kopi af ekspeditionslister, recepter mm., hvis du er apoteker.

Er der tale om et behandlingssted eller en plejeenhed, er følgende punkter vigtige for hvad indberetningen bør indeholde, så vi har mulighed for at reagere på en hensigtsmæssig måde:

 • Behandlingsstedets/plejeenhedens navn og adresse.
 • Dine egne kontaktoplysninger og relation til stedet.
 • En beskrivelse af problemet og hvornår det er foregået.
 • Evt. dokumentation.

Rådgivning

Du er altid velkommen til at ringe til os og få rådgivning om, hvordan du skal forholde dig i forhold til en mistanke og eventuelt også, hvordan du kan skrive en indberetning.

Det kan være en god idé at kontakte os tidligt i forløbet, da vi kan vejlede for eksempel arbejdsgivere om, hvordan de skal håndtere sagerne.

I perioden indtil der tages professionelt hånd om sundhedspersonens problemer, kan sundhedspersonen udgøre en fare for patientsikkerheden. Det er derfor misforstået loyalitet at lade være med at indberette for eksempel en kollega. Det samme gælder hvis der er tale om en bekymring vedrørende et behandlingssted.

En tidlig indsats giver et bedre forløb og større muligheder for at rette op på problemer, inden de får konsekvenser for patientsikkerheden eller for sundhedspersonens arbejds- og privatliv.

Arbejdet med indberetningerne

Når vi får henvendelser om mulig sygdom eller misbrug hos en sundhedsperson eller henvendelser om, at en sundhedsperson ikke følger de faglige normer, undersøger vi, om mistanken er begrundet eller ej. Hvis mistanken er begrundet, iværksætter vi de nødvendige tiltag.

Når vi får henvendelser om et behandlingssted eller en plejeenhed gælder det samme.