×

Det risikobaserede tilsyn

Opdateret 8. juni 2017

Styrelsen for Patientsikkerhed skal som en af sine hovedopgaver føre tilsyn på udvalgte behandlingssteder i både det offentlige og private sundhedsvæsen ud fra en løbende vurdering af, hvor der kan være størst risiko for patienternes sikkerhed. Det sker blandt andet på baggrund af proaktive risikoanalyser, klagesager, henvendelser fra patienter, pårørende, fagpersoner og offentlige myndigheder samt ved at følge mediernes omtale af sundhedsfaglige problemstillinger.

Styrelsen for Patientsikkerhed udarbejder en tilsynsrapport efter hvert tilsyn, hvoraf det fremgår, om der er konstateret overtrædelser eller mangler af betydning for patientsikkerheden.

Der laves desuden en årlig sammenfatning af observationer og vurderinger som følge af det risikobaserede tilsyn.

Tilsyn med behandlingssteder

Styrelsen for Patientsikkerhed fører tilsyn med alle typer af behandlingssteder i sundhedsvæsenet. I 2017 fokuserer det risikobaserede tilsyn på medicinhåndtering og prøvesvar i patientforløb. De typer af behandlingssteder, der vil få besøg, er almen praksis, sygehuse, akuttilbud i kommunerne, hjemmesygepleje, hjemmepleje og plejehjem, bosteder, fysioterapeutiske klinikker, fodterapeuter og tandlæger. Læs mere om tilsyn med behandlingssteder.

Tilsyn med sundhedspersoner

Tilsynet omfatter også sundhedspersoner. På baggrund af bekymringshenvendelser fra borgere og fagpersoner, oplysninger i pressen eller afgørelser af patientklagesager m.v., beslutter styrelsen, om der af hensyn til patientsikkerheden skal rejses en tilsynssag. Læs mere om tilsyn med sundhedspersoner.

Registrering

For blandt andet at sikre, at Styrelsen for Patientsikkerhed har kendskab til alle behandlingssteder, skal alle offentlige og private behandlingssteder være registreret. Yderligere skal visse private behandlingssteder registrere en virksomhedsansvarlig læge/tandlæge. Endelig skal sundhedspersoner på private behandlingssteder registreres og godkendes til at måtte udføre kosmetisk behandling. Læs mere om registrering.

Bemærk at private og offentlige behandlingssteder først kan registrere sig til det risikobaserede tilsyn fra 1. juli 2017.

Læring

Læring er en integreret del af styrelsens tilsynsarbejde. Læringsaktiviteter kan foregå på mange niveauer, fx før, under og efter det enkelte tilsyn. Typisk tages der udgangspunkt i målepunkterne for det givne tilsyn. Læringsaktiviteterne kan finde sted som opsamling på en række gennemførte tilsyn eller forud for en tilsynsrække med henblik på at løfte patientsikkerheden i forhold til et risikoområde. Læs mere om læring.

Lovgrundlag

Ved ændring af Sundhedsloven (§ 8, stk. 2, i lov nr. 656 af 8. juni 2016) er det bestemt, at styrelsens nye lovpligtige risikobaserede tilsyn træder i kraft pr. 1 januar 2017. Styrelsen har således i dag efter sundhedsloven § 213, stk. 2 lovgrundlag (hjemmel) for til at foretage risikobaserede tilsynsbesøg. De første er varslet i februar 2017.

Driftsherrernes ansvar for patientsikkerheden

Det generelle ansvar for patientsikkerheden i sundhedsvæsenet ligger hos driftsherrerne. Det er derfor regionerne, som har ansvaret for hospitalerne og kommunerne, der har ansvaret for bl.a. plejehjem og ejerne, der har ansvaret for privathospitaler, lægepraksisser, tandlægepraksisser m.fl.

Det er driftsherrernes ansvar at reagere, hvis der bliver udført arbejde til fare for patientsikkerheden, og det er ligeledes driftsherrernes ansvar at sikre, at medarbejderne har de rette kompetencer til de job, de bestrider.

Styrelsen for Patientsikkerhed har en tilsynsforpligtelse. I det risikobaserede tilsyn lægges der vægt på, at de erfaringer, der gøres i forbindelse med tilsyn i så vid udstrækning som muligt deles med driftsherrerne til understøttelse af deres patientsikkerhedsarbejde.