Lokale erfaringer med medicingennemgang skal kortlægges og deles

Styrelsen for Patientsikkerhed vil i samarbejde med Dansk selskab for Patientstikkerhed indlede en kortlægning af eksisterende initiativer og projekter, der omfatter medicingennemgang. Kortlægningen skal afdække, hvor man arbejder med medicingennemgang, og hvordan man konkret gennemfører medicingennemgange rundt omkring i landet. Kortlægningen er en del af Medicin uden skade.

Mange patienter behandles med flere lægemidler på én gang. Polyfarmaci, dvs. når en patient dagligt får fire forskellige lægemidler eller flere, er et af de tre særlig indsatsområder, som WHO-initiativet Medicin uden skade har fokus på. Polyfarmaci kan føre til uhensigtsmæssige interaktioner, ligesom det kan være svært for patienterne at huske, hvilke lægemidler de skal tage, og hvordan de bedst følger behandlingsplanen. En gennemgang af patientens medicin kan derfor være nyttig for patienter, der behandles med flere lægemidler ad gangen, og nedbringe risikoen for alvorlige, forebyggelige, medicinrelaterede skader.

Der bliver allerede arbejdet systematisk med mange forskellige måder at lave medicingennemgang på flere steder i sundhedsvæsenet, og rundt om i landet er der gode erfaringer med metoden. Der kan være et væsentligt potentiale for patientsikkerheden i at dele erfaringer fra de forskellige metoder til at reducere antallet af alvorlige utilsigtede hændelser med medicin på landsplan.

Derfor vil Styrelsen for Patientsikkerhed i samarbejde med Dansk selskab for Patientstikkerhed i 2021 indlede en kortlægning af eksisterende initiativer og projekter, der omfatter medicingennemgang. Kortlægningen sker som en del af initiativet Medicin uden skade. Vi vil kortlægge, hvor man arbejder med medicingennemgang, og hvordan man konkret gennemfører medicingennemgange rundt omkring i landet. Erfaringerne skal danne grundlag for en systematisk videndeling og udbredelse af vellykkede modeller til hele landet.

Opsamling og formidling af eksisterende viden

Vi ved allerede, at der er udviklet gode, lokale modeller for medicingennemgang, både i kommunalt og i regionalt regi. I vidensopsamlingen Lokale indsatser for patientsikkerhed er der bl.a. beskrivelser af projekter med medicingennemgang på plejehjem og bo- og rehabiliteringstilbud, som har ført til mere sikker medicinering.

For at få indsamlet viden om eksisterende indsatser fra hele landet, vil vi kontakte relevante fora for at få kontakt til lokale nøglepersoner, som kan bidrage med viden om, hvordan der bliver arbejdet med medicingennemgang i forskellige dele af sundhedsvæsenet. Den indsamlede viden skal efterfølgende formidles, så den kan bruges til at nedbringe antallet af alvorlige, forebyggelige skader relateret til medicin.