Aros Fodterapi

23-01-2024

Styrelsen for Patientsikkerhed har den 23. januar 2024 givet supplerende påbud til Aros Fodterapi om at sikre tilstrækkelig journalføring.

Styrelsen for Patientsikkerhed har påbudt Aros Fodterapi:

  • at sikre tilstrækkelig journalføring fra den 23. januar 2024.

Påbuddet kan ophæves, når Styrelsen for Patientsikkerhed ved et nyt tilsynsbesøg har konstateret, at påbuddet er efterlevet.

Baggrund

Styrelsen for Patientsikkerhed gennemførte den 30. november 2023 et varslet, reaktivt tilsyn hos Aros Fodterapi. Baggrunden for tilsynet var, at styrelsen den 24. oktober 2023 havde givet behandlingsstedet et påbud om at sikre forsvarlig medicinhåndtering og tilstrækkelig hygiejne. Tilsynet den 30. november 2023 var således med henblik på at vurdere, om påbud af 24. oktober 2023 kunne ophæves.

Styrelsen har umiddelbart vurderet, at påbud af 24. oktober 2023 ikke kan ophæves, og finder samtidig grundlag for at udstede et supplerende påbud på journalføring til behandlingsstedet.

Aros Fodterapi er en fodterapeutklinik med en fodterapeut, som også ejer klinikken.

Ved tilsynet blev der gennemgået tre journaler og gennemgang af hygiejne og holdbarhed af medicinske produkter. For en detaljeret gennemgang af fundene ved tilsynsbesøget henvises til tilsynsrapporten.

Begrundelse for påbuddet

Journalføring

Ved tilsynsbesøget den 30. november 2023 kunne styrelsen konstatere, at der på Aros Fodterapi ikke blev ført journal i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 1225 af 8. juni 2021 om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler (journalføringsbekendtgørelsen) og vejledning nr. 9524 af 1. juli 2021 om journalføring for specifikke sundhedspersoner, herunder fodterapeuter.

Det fremgår af vejledningen at enhver autoriseret sundhedsperson og andre personer har pligt til at føre journal, når de som led i udførelsen af sundhedsmæssig virksomhed foretager behandling af en patient. Det fremgår også, hvad der skal og kan være nødvendigt at journalføre for en god og sikker patientbehandling. 

Systematisk og overskuelig journal

Styrelsen konstaterede under tilsynet, at der i to ud af tre journalgennemgange var en mangelfuld oversigt over patienternes sygdomme og handicap. I en journal var det ikke noteret, at patienten havde diabetes, og i en anden journal var der kun indhentet sporadiske oplysninger, som ikke gav et fyldestgørende billede. Fodterapeuten oplyste, at det indimellem var vanskeligt at fremskaffe de nødvendige oplysninger.

Det er styrelsens opfattelse, at journalen skal give et systematisk og fyldestgørende overblik over patientens tilstand, så også personale, der ikke normalt varetager den enkelte patients behandling, har mulighed for at varetage behandlingen forsvarligt, ligesom det er nødvendigt for at understøtte kommunikationen med samarbejdspartnere.

Det er styrelsens vurdering, at det udgør en risiko for patientsikkerheden, at journalen ikke gav et tilstrækkeligt overblik over patientens sygdomme og funktionsnedsættelser, da dette danner grundlaget for tilrettelæggelsen og udførelsen af den fortsatte behandling.

Patienternes aktuelle problemer

Styrelsen konstaterede i alle tre journalgennemgange en beskrivelse af mulig neglesvamp i foddiagrammerne. Der var ikke en beskrivelse heraf i behandlingsplanen. Fodterapeuten oplyste, at patienterne blev vejledt om at tage kontakt til deres praktiserende læge, men dette var ikke dokumenteret i journalen.

Under tilsynet kunne der i tilstrækkelig grad redegøres for, at der var foretaget vurderinger af de forhold, der manglede oplysninger om i journalen. Styrelsen har derfor lagt til grund, at der er tale om journalføringsmangler.

Det er styrelsens vurdering, at det udgør en risiko for patientsikkerheden, når overvejelser om og vurderinger ikke journalføres i tilstrækkeligt omfang, da sådanne oplysninger er nødvendige for at understøtte og sikre kontinuitet i den fortsatte behandling af den enkelte patient.

Behandlingsplaner, opfølgning og evaluering

Styrelsen konstaterede, at det i journalgennemgangene var gennemgående, at der manglede en beskrivelse i behandlingsplanen om vejledning og opfølgning på mulig neglesvamp.

Det er styrelsens vurdering, at en korrekt og fyldestgørende dokumentation af disse oplysninger er nødvendigt for at sikre kontinuitet i behandling af patienten.

Samlet vurdering vedr. journalføring

Det er styrelsens vurdering, at de beskrevne grundlæggende og gennemgående mangler i form af ikke ajourført, fyldestgørende og systematisk journalføring rummer en betydelig fare for patientsikkerheden både med hensyn til sikring af kontinuitet og kvalitet i behandling af den enkelte patient.

Samlet vurdering

Styrelsen vurderer samlet set, at manglerne i relation til journalføringen på behandlingsstedet udgør større problemer af betydning for patientsikkerheden.