Lægeklinik Karles Eriksen

09-10-2023

Styrelsen for Patientsikkerhed har den 6. oktober 2023 givet påbud til lægeklinik Karles Eriksen om at sikre forsvarlig behandling af patienter i behandling med afhængighedsskabende lægemidler og antipsykotika.

Styrelsen for Patientsikkerhed har påbudt lægeklinik Karles Eriksen:

  • at sikre forsvarlig varetagelse af behandling af patienter med afhængighedsskabende lægemidler og antipsykotika, herunder sikre fyldestgørende behandlingsplaner og journalføring heraf, fra den 6. oktober 2023.

Påbuddet kan ophæves, når styrelsen ved et nyt tilsynsbesøg har konstateret, at påbuddet er efterlevet.

Baggrund

Styrelsen for Patientsikkerhed gennemførte den 21. februar 2023 et varslet, reaktivt tilsyn hos lægeklinik Karles Eriksen. Baggrunden for tilsynet var en opfølgning på styrelsens påbud af 9. november 2022.

Behandlingsstedet er en solopraksis bestående af en speciallæge i almen medicin og en uddannelseslæge. Klinikken havde på tidspunktet for tilsynet ca. 2300 patienter tilmeldt. 

På baggrund af fund under tilsynsbesøget gav styrelsen den 20. april 2023 et påbud om at indstille behandling af patienter i behandling med afhængighedsskabende lægemidler og antipsykotika. Det blev ved afgørelsen besluttet, at påbuddet kunne ophæves, når styrelsen havde vurderet det forsvarligt på baggrund af fyldestgørende redegørelse samt et nyt opfølgende tilsynsbesøg.

Styrelsen fandt endvidere ved tilsynsbesøget den 21. februar 2023 grundlag for at give øvrige påbud på at sikre forsvarlig varetagelse af patientbehandlingen, herunder opfølgning på prøvesvar og kontrol af patienter med diabetes samt sikre holdbarhed på medicin og sterile produkter.

Styrelsen fandt på baggrund af tilsynsbesøget den 11. juli 2023 grundlag for at ophæve påbuddet om at indstille behandling af patienter i behandling med afhængighedsskabende lægemidler og antipsykotika og erstatte dette med en afgørelse om et påbud om at sikre forsvarlig varetagelse af behandling af patienter i behandling med afhængighedsskabende lægemidler og antipsykotika samt ophæve øvrige påbud om at sikre opfølgning på prøvesvar og kontrol af diabetespatienter samt holdbarhed på medicin og sterile produkter.

Begrundelse for påbuddet

Ved tilsynsbesøget den 21. februar 2023 konstaterede styrelsen, at der var fejl og mangler i behandlingen af patienter med afhængighedsskabende lægemidler og antipsykotika.

Behandling med afhængighedsskabende lægemidler

Under tilsynsbesøget den 21. februar 2023 konstaterede styrelsen, at vejledning nr. 9523 af 19. juni 2019 om ordination af afhængighedsskabende lægemidler ikke blev fulgt. 

Ved tilsynsbesøget var det gennemgående i alle journalgennemgange, at der ikke forelå behandlingsplaner i journalen. Desuden var der i flere tilfælde foretaget receptfornyelse uden patientens fremmøde og uden en begrundelse herfor i journalen.

Ved interview kunne der ikke redegøres fyldestgørende for de manglende behandlingsplaner eller for receptfornyelse uden fysisk fremmøde og uden fornøden begrundelse herfor i journalen, hvilket styrelsen ser som en skærpende omstændighed.

Styrelsen konstaterede således, at der ikke var udarbejdet de nødvendige behandlingsplaner for behandling med afhængighedsskabende lægemidler.

Videre kan det på baggrund af det konstaterede under tilsynet ikke lægges til grund, at receptfornyelse skete ved personlig konsultation, og at der ved receptfornyelsen blev taget fornøden stilling til og drøftet fortsat indikation og eventuelle bivirkninger ved behandlingen.

Det blev herudover konstateret, at der i flere journaler manglede indikation for behandlingen, ligesom der i flere af de gennemgåede journaler slet ikke var ført journal trods behandling.

Behandling med antipsykotiske lægemidler

Desuden blev det konstateret, at vejledning nr. 9276 af 6. maj 2014 om behandling med antipsykotiske lægemidler ikke blev fulgt.

Af denne vejledning fremgår det, at den læge, som skal forestå den videre behandling og efterkontrol som minimum skal sikre, at følgende undersøgelser bliver udført og journalført: måling af vægt og højde, udredning af BMI, måling af taljeomfang, måling af blodtryk, måling af HbA1c og lipider samt optagelse af ekg.

Styrelsen konstaterede, at der i tre ud af fem journalgennemgange ikke var fulgt op på behandlingen med antipsykotiske lægemidler.

Samlet vurdering for behandling med afhængighedsskabende lægemidler og antipsykotika

Styrelsen vurderer, at den manglende overholdelse af vejledning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler og vejledning om behandling med antipsykotiske lægemidler udgør en betydelig risiko for patientsikkerheden, da der er risiko for at fremkalde eller vedligeholde afhængighed ved brug af disse lægemidler og i øvrigt føre til behandling, som ikke er fagligt indiceret.

Samlet vurdering for påbuddet

Styrelsen vurderede efter tilsynsbesøget den 21. februar 2023, at fejl og mangler i relation til behandling med afhængighedsskabende lægemidler og antipsykotika udgjorde kritiske problemer af betydning for patientsikkerheden.

Styrelsen lagde i sin vurdering vægt på, at lægeklinikken ikke havde gjort tiltag, som styrelsen havde vurderet nødvendige af hensyn til patientsikkerheden. Styrelsen vurderede på den baggrund, at det ikke kunne antages, at klinikken af egen drift rettede op på de konstaterede fund, som indebærer risici for patientsikkerheden. 

På baggrund af den fremsendte redegørelse og det opfølgende tilsynsbesøg den 11. juli 2023 vurderer styrelsen nu, at der ikke længere er kritiske forhold af betydning for patientsikkerheden på klinikken. Styrelsen har dog fundet grundlag for at udstede et nyt påbud om at sikre forsvarlig varetagelse af patienter i behandling med afhængighedsskabende lægemidler og antipsykotika.