Kommissorium

Styrelsen for Patientsikkerheds Råd vedrørende Alternativ Behandling skal

 • være det overordnede, centrale samarbejdsforum mellem myndigheder og alternative behandlere, repræsenteret via respektive paraplyorganisationer,
 • være sammensat af et repræsentativt udsnit af udøvere inden for alternativ behandling, både fra registreringsansvarlige og ikke-registreringsansvarlige organisationer, samt en repræsentant fra Lægeforeningen, Dansk Sygeplejeråd, FOA, Danske
 • Patienter og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse,
 • øge viden om og kendskabet til forskellige former for alternative behandlinger og deres virkning og medvirke til formidling af viden om alternativ behandling,
 • være forum for tillidsfuld meningsudveksling mellem alternative behandlere og Styrelsen for Patientsikkerhed,
 • arbejde for en faglig højnelse af den alternative behandlerbranche ved at formidle viden om alternativ behandling og naturmedicin til det etablerede sundhedsvæsen og offentligheden,
 • bistå og inspirere Styrelsen for Patientsikkerhed i forbindelse med rådgivning af andre styrelser, ministerier, institutioner, alternative brancheforeninger mv.,
 • være forum for gensidig orientering om nye love, regelsæt og udvikling inden for området, herunder om EU-initiativer samt om danske lovgivningsinitiativer vedrørende alternativ behandling og naturmedicin,
 • være inspirator til igangsættelse af brobygningsprojekter mellem det etablerede sundhedsvæsen og alternative behandlere og drøfte integrering af alternativ behandling i det etablerede sundhedsvæsen,
 • være et idéskabende og rådgivende forum for relevante udviklingsrelaterede emner, og forskning inden for det alternative behandlingsområde.

  Kommissoriet kan ændres efter behov som følge af udviklingen på området.

  Rådet skal være tværfagligt og beskæftige sig med generelle, overordnede spørgsmål og strategier og ikke tage sig af konkrete sager og forskning.

Øvrige kommissorier

 1. være et forum, som arbejder for at udarbejde saglig, nøgtern og seriøs viden om alternativ behandling med henblik på at denne viden er lettilgængelig for brugere af alternativ behandling
 2. være et samarbejdsforum mellem myndigheder, alternative behandlere og alternative behandler organisationer samt det etablerede sundhedsvæsen, repræsenteret via respektive paraplyorganisationer,
 3. være sammensat af 3 repræsentanter udpeget af paraplyorganisationer inden for alternativ behandling samt 1 medlem fra lægeforeningen, 1 fra Dansk Sygepleje Råd og 1-2 repræsentanter fra Sundhedsstyrelsen eller udpeget af Sundhedsstyrelsen,
 4. være forum for tillidsfuld meningsudveksling om forskning inden for alternativ behandling
 5. være forum for orientering om udvikling samt forskning og forskningsresultater vedrørende alternativ behandling og naturmedicin,
 6. medvirke til iværksættelse af forskning inden for alternativ behandling
 7. Sundhedsstyrelsen varetager formandsskabet i udvalget

Kommissoriet kan ændres efter behov som følge af udviklingen på området.

Rådet skal beskæftige sig med generelle, overordnede spørgsmål og strategier om forskning.

 1. bistå SRAB og Sundhedsstyrelsen i forbindelse med saglig rådgivning af andre styrelser, ministerier, institutioner, alternative brancheforeninger mv.om alternativ behandling,
 2. være et samarbejdsforum mellem myndigheder, alternative behandlere, alternativebehandlerorganisationerog det etablerede sundhedsvæsen, repræsenteret via respektive paraplyorganisationer,
 3. være sammensat af 4 repræsentanter udpeget af paraplyorganisationer inden for alternativ behandling og 1-2 repræsentanterfra Sundhedsstyrelseneller udpeget af Sundhedsstyrelsen
 4. være forum for tillidsfuld meningsudveksling mellem repræsentanterne,
 5. medvirke til formidling af viden om alternativ behandlingtil det etablerede sundhedsvæsen og offentligheden, herunder ikke mindst brugere af alternativ behandling
 6. Sundhedsstyrelsen varetager formandsskabet i udvalgetKommissoriet kan ændres efter behov som følge af udviklingen på området. Rådet skal beskæftige sig med generelle, overordnede spørgsmål og rådgivning.
 1. arbejde forigangsættelse af brobygningsprojekter mellem internationale sammenslutninger indenfor alternativ behandlingfor at skabe et internationalt netværk indenfor alternativ behandling
 2. medvirke til formidling af international viden om alternativ behandling til alternative behandlere, alternative behandlerorganisationer, det etablerede sundhedsvæsen og offentligheden, herunder ikke mindst til brugere af alternativ behandling.
 3. være samarbejdsforum mellem myndigheder, alternative behandlere og alternative behandler organisationer med henblik på national og international viden om alternativ behandling
 4. være forum for gensidig orientering om udvikling inden for området, herunder orientere udadtil om dansk udvikling og indadtil om international udvikling
 5. være sammensat af 4 repræsentanter udpeget af paraplyorganisationer inden for alternativ behandling og 1-2 repræsentanter fra Sundhedsstyrelsen eller udpeget af Sundhedsstyrelsen
 6. Sundhedsstyrelsen varetager formandsskabet i udvalget Kommissoriet kan ændres efter behov som følge af udviklingen på området. Rådet skal beskæftige sig med generelle, overordnede spørgsmål og strategier med internationalt sigte.