Fokus på patientsikkerhed, marts 2021

17-03-2021

Fokus på patientsikkerhed giver dig et indblik i Styrelsen for Patientsikkerheds igangværende nationale patientsikkerhedsindsatser.

Fokus på Patientsikkerhed, nr. 4 marts 2021

Rapportering af UTH om vaccination mod COVID-19

Antallet af vaccinationer mod COVID-19 vil stige voldsomt i løbet af de kommende måneder. Derfor er det vigtigt, at der er klare rammer for håndteringen af utilsigtede hændelser i forbindelse med vaccinationerne. 

Styrelsen for Patientsikkerhed har udarbejdet en guide til rapportering af utilsigtede hændelser relateret til COVID-19-vaccinationer.

Se guide om rapportering af UTH om vaccination mod COVID-19

Modernisering af it-platformen Dansk Patientsikkerhedsdatabase

Styrelsen for Patientsikkerhed har netop taget de første skridt til et stort it-udviklingsprojekt, der over de næste par år skal modernisere Dansk Patientsikkerhedsdatabase (DPSD), hvor sundhedspersoner, patienter og pårørende årligt rapporterer over 200.000 utilsigtede hændelser. 

Læs mere om moderniseringen af DPSD

Stor pilottest af ændret rapporteringsordning for UTH bliver nu evalueret

I løbet af 2020 er et forslag til en ny rapporteringsordning for utilsigtede hændelser blevet testet af mere end 100 enheder rundt omkring i landets regioner og kommuner. Nu bliver forslaget evalueret.

Forslaget til en ny ordning indeholder en ændret rapporteringspligt, et kortere skema til rapportering af utilsigtede hændelser og en ny måde at klassificere en hændelses alvorlighed på.

På baggrund af afprøvning og evaluering af ordningen bliver bekendtgørelse og vejledning om rapportering af utilsigtede hændelser revideret.

Læs mere om evalueringen og forslaget til den nye rapporteringsordning

Lokale indsatser for patientsikkerhed

Står I med en patientsikkerhedsmæssig udfordring, som I ikke kan knække? Måske kan I finde inspiration blandt knap 40 lokale indsatser, der har styrket patientsikkerheden i kommuner og regioner. Indsatserne er udvalgt blandt en lang række indsendte projekter og er nu samlet under navnet Lokale indsatser for patientsikkerhed. Udvælgelsen er sket sammen med repræsentanter for Fagligt Forum for Patientsikkerhed. 

Du kan fx læse om, hvorfor et æggeur øger patientsikkerheden på fødeafdelingen, hvordan man på en akutafdeling har optimeret arbejdsgangen ved isolationspatienter, og hvordan et plejecenter arbejder med at styrke læringen fra utilsigtede hændelser. 

Læs om Lokale indsatser for patientsikkerhed

Nyt informationsmateriale skal forebygge osteonekrose i kæberne

Patienter, der får eller tidligere har fået knoglestyrkende medicin i form af bisfosfonater og denosumab, har øget risiko for at udvikle osteonekrose i kæberne (dødt knoglevæv i kæberne). Langt de fleste tilfælde kan dog forebygges, hvis man tager visse forholdsregler.

Nye informationsmaterialer til tandlæger, tandplejere og kliniske tandteknikere og til patienter skal hjælpe med at forebygge osteonekrose i kæberne.

Læs mere og hent informationsmaterialerne om forebyggelse af osteonekrose i kæberne

Fem nye vejledninger skal hjælpe sundhedspersoner med at føre journal

For at sikre at vejledningerne bliver gode og anvendelige for de faggrupper, der skal bruge dem, arbejder Styrelsen for Patientsikkerhed tæt sammen med repræsentanter for de sundhedsfaglige organisationer og regionerne.

Læs mere om de fem sektorspecifikke vejledninger til bekendtgørelsen om journalføring

Nye behandlingssteder i Dansk Patientsikkerhedsdatabase 

I november 2020 blev der tilføjet en række nye behandlingssteder i Dansk Patientsikkerhedsdatabase, som det ikke tidligere har været muligt at søge frem ved rapportering af utilsigtede hændelser. Det er nu muligt at finde bl.a. osteopater, optikere og vaccinationsklinikker i lokationsopslaget. Samtidig har nogle enhedstyper fået nye navne, så det er tydeligt, hvilke faggrupper de omfatter. 

Læs mere om ændringerne her: 

Nye regionale enhedstyper til lokationsopslaget fra den 28. november 2020

Nye kommunale enhedstyper til lokationsopslaget fra den 12. november 2020

Medicingennemgang under Medicin uden skade

Medicingennemgang kan være en vej til at nedbringe antallet af alvorlige, forebyggelige skader relateret til medicin. Derfor vil Styrelsen for Patientsikkerhed i samarbejde med Dansk selskab for Patientstikkerhed i 2021 indlede en kortlægning af eksisterende initiativer og projekter, der omfatter medicingennemgang. Kortlægningen skal danne grundlag for videndeling og udbredelse af vellykkede modeller til hele landet.

Kortlægningen sker som en del af WHO-initiativet Medicin uden skade.

Læs mere om medicingennemgang og Medicin uden skade

Ændringer i sundhedsloven giver nye rammer for arbejdet med patientsikkerhed

I december 2020 trådte en række ændringer i Sundhedsloven i kraft. Det indebærer bl.a., at ingen sundhedspersoner, der indgår i en rapportering af en utilsigtet hændelse, vil kunne underkastes sanktioner som følge af rapporteringen. Desuden er det nu fastsat i lovgivningen, at der skal være et Fagligt Forum for Patientsikkerhed.

Læs mere om ændringerne i sundhedsloven her