Ny bekendtgørelse om journalføring på vej

17-09-2020

Hvordan sikrer vi os, at kun relevante oplysninger journalføres af hensyn til patientsikkerheden, og at vi undgår unødvendig dokumentation, som risikerer at tage tid fra behandlingen af patienterne?

I 2018 blev en arbejdsgruppe for journalføring nedsat af Sundheds- og Ældreministeriet. Arbejdsgruppens opgave var at komme med forslag til en modernisering og forenkling af reglerne om journalføring, som på den ene side tilgodeser hensynet til patientsikkerheden, men som på den anden side ikke er mere vidtrækkende, end hensynet til patientsikkerheden kræver.

I efteråret 2019 blev arbejdsgruppens forslag og anbefalinger til en modernisering og fremtidssikring af reglerne for journalføring offentliggjort. En faglig referencegruppe blev nedsat med det formål at bistå Styrelsen for Patientsikkerhed med implementeringen af anbefalingerne. Målet er en mere enkel og anvendelig bekendtgørelse og understøttende letforståelige vejledninger rettet til alle dele af sundhedsvæsenet. Referencegruppen har mødtes flere gange og er kommet langt i arbejdet med at lave et endeligt udkast til en ny bekendtgørelse.

Den 28. august 2020 blev interessenter, som ikke sidder i referencegruppen, inviteret til workshop, hvor det seneste udkast til journalføringsbekendtgørelsen blev drøftet, og hvor der særligt var fokus på arbejdet med de kommende vejledninger. Styrelsen og referencegruppen arbejder videre med input fra workshoppen, hvorefter de nye regler implementeres bredt i sundhedsvæsenet. Vi forventer, at journalføringsbekendtgørelsen ligger klar juli 2021.

Referencegruppen består af repræsentanter fra:

 • Styrelsen for Patientsikkerhed
 • Sundheds- og Ældreministeriet
 • Lægeforeningen
 • Yngre Læger
 • Praktiserende Lægers Organisation
 • Foreningen af Speciallæger
 • Dansk Sygeplejeråd
 • Tandlægeforeningen
 • FOA
 • HK Kommunal
 • Danske Regioner
 • KL
 • Danske Patienter
 • Ældre Sagen