Tilsyn på føde- og jordemoderområdet viser behov for øget fokus på journalføring

12-10-2020

Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn på føde- og jordemoderområdet i 2019 viser, at der generelt ikke er alvorlige problemer med patientsikkerheden. Både på de offentlige sygehuse og i de private jordemoderklinikker er der dog behov for mere fokus på journalføring.

I 2019 gennemførte Styrelsen for Patientsikkerhed 67 sundhedsfaglige tilsyn på føde- og jordemoderområdet. Erfaringsopsamlingen for tilsynene viser, at der er forskel på, hvilke udfordringer der kan være for patientsikkerheden i hhv. private jordemoderklinikker og på sygehusenes føde-, svangre- og barselsafsnit. En fællesnævner er dog, at der er behov for mere fokus på journalføring.

Journalen er et centralt redskab til at sikre let adgang til vigtig information for alle, der er involveret i de gravide og fødendes forløb.

"Jordemødrene er en engageret faggruppe, der er gode til at dele viden på tværs i faglige netværk. Vi har dog konstateret, at der er behov for øget fokus på journalføringen, så det bliver sikret, at den er systematisk og overskuelig, og at alle relevante oplysninger er tilgængelige i journalen. For de private tilbud gælder det også, at al relevant information skal være tilgængelig for personale på sygehuse og i andre dele af sundhedsvæsenet," siger overlæge Charlotte Hjort, enhedschef i Styrelsen for Patientsikkerhed.

Informeret samtykke, hygiejne og adrenalinberedskab

De private jordemodertilbud er typisk mindre virksomheder, og patientkontakterne vedrører primært ydelser som jordemoderkontroller, massage, akupunktur og hindeløsning og i mindre omfang fødselshjælp ved hjemmefødsler. Ud over opmærksomheden på behovet for øget fokus på journalføring gav tilsynene også anledning til rådgivning om retningslinjerne for hygiejne, som nogle jordemødre var i tvivl om, og opmærksomhed på kravet om adrenalinberedskab.

Overgange, opfølgning og informeret samtykke

På sygehusene varetager man både svangrekontroller, indlæggelser i graviditeten, fødsler og barselsophold. Man varetager komplicerede forløb og foretager forskellige typer af indgreb. Også her er der behov for et øget fokus på journalen som et centralt redskab til kommunikation mellem de sundhedspersoner, der er involveret i forløb omkring graviditet og fødsel. I journalen er det vigtigt, at fx prøvesvar vedrørende rhesus-type og gruppe b-streptokokker bliver videregivet og fremgår tydeligt af journalen, så der kan reageres på dem.

Tilsynene viser også, at der på de offentlige sygehuse fortsat bør være fokus på overgange i patientforløb for at løfte patientsikkerheden, og at der enkelte steder ikke er blevet indhentet informeret samtykke til fx suturering efter fødsel.

Læs alle erfaringerne fra tilsynsbesøgene i erfaringsopsamlingen på føde- og jordemoderområdet