Tilsyn med fængsler og arresthuse har vist problemer for patientsikkerheden

23-11-2020

Styrelsen for Patientsikkerhed konkluderer på baggrund af 20 sundhedsfaglige tilsyn med landets fængsler og arresthuse i 2019, at der var store problemer med patientsikkerheden. Tilsynene har ført til, at Kriminalforsorgen har gennemført omfattende forbedringer, og der er gennemført en lovændring, der skal styrke patientsikkerheden for de indsatte.

I 2019 gennemførte Styrelsen for Patientsikkerhed 20 sundhedsfaglige tilsyn med fængsler og arresthuse. Ved mere end halvdelen af tilsynene blev der udstedt påbud, og tilsynene viste, at der generelt er et stort behov for at styrke patientsikkerheden i fængsler og arresthuse.

"Ved vores tilsyn i fængsler og arresthuse oplevede vi især, at der var problemer med forsvarlig håndtering af medicin. Der var blandt andet store lagre af medicin, som ikke var ordineret til en bestemt indsat, medicinlister var ikke opdaterede, og der blev udleveret medicin uden lægelig ordination. Problemerne skyldes blandt andet, at sundhedsfaglige opgaver ikke er den primære arbejdsopgave, og at personalet mange steder ikke har haft de nødvendige forudsætninger for at varetage blandt andet medicinhåndtering og journalføring patientsikkert," siger overlæge Charlotte Hjort, enhedschef i Styrelsen for Patientsikkerhed.

Lokale og nationale indsatser

Både lokalt i de enkelte fængsler og arresthuse og på nationalt niveau er der siden tilsynene i 2019 gjort omfattende indsatser for at styrke patientsikkerheden. Der er i fængsler og arresthuse blevet arbejdet målrettet for at etablere systemer og arbejdsgange, der gør det muligt for medarbejderne at varetage de sundhedsfaglige opgaver patientsikkerhedsmæssigt forsvarligt.

Der er også sket en lovændring på området, og en ny bekendtgørelse om lægemiddelhåndtering i Kriminalforsorgen er trådt i kraft.

"I et fængsel eller arresthus gælder de samme krav til udførelsen af sundhedsfaglige opgaver, som der gør i eksempelvis en lægepraksis eller på et plejehjem. Derfor er det også glædeligt, at der i kølvandet på tilsynene er blevet arbejdet så målrettet på at rette op på problemerne. Det gælder ikke mindst lokalt i de enkelte institutioner, hvor ledere og medarbejdere har gjort et stort arbejde for at få udarbejdet skriftlige instrukser, indlært systematisk journalføring og gennemført mere sikker medicinhåndtering," siger Charlotte Hjort.

Læs mere om erfaringerne fra det sundhedsfaglige tilsyn med fængsler og arresthuse

  • Styrelsen for Patientsikkerhed har i 2019 gennemført 20 sundhedsfaglige tilsyn i fængsler og arresthuse.
  • 17 af tilsynene var planlagt på baggrund af en stikprøve, mens tre af tilsynene var opfølgende tilsyn på baggrund af påbud efter et planlagt tilsyn.
  • Tilsynene blev gennemført ud fra målepunkter udarbejdet i samarbejde med væsentlige interessenter på området.
  • Tilsynene havde fokus på bl.a. håndtering og opbevaring af medicin, journalføring og ansvarsfordeling og ledelsesansvar.