Områder for det sundhedsfaglige tilsyn i 2020

06-02-2020

Styrelsen for Patientsikkerhed har udvalgt en række områder for det sundhedsfaglige tilsyn i 2020. Nogle af områderne er nye, mens andre er gengangere fra 2019, hvor der er konstateret større problemer af betydning for patientsikkerheden og derfor er grund til at fortsætte tilsynsbesøgene i 2020.

Styrelsen for Patientsikkerhed har udvalgt en række områder til tilsyn i 2020.

Følgende områder vil – ligesom det var tilfældet i 2019 – være udpeget til planlagte tilsyn i 2020:

"På nogle af disse områder er der de foregående år konstateret større problemer af betydning for patientsikkerheden. Det er derfor grund til at fortsætte tilsynsbesøgene ud fra en risikovurdering," fortæller overlæge og enhedschef Charlotte Hjort.

Derudover er følgende nye områder udpeget til planlagte tilsyn i 2020:

Foruden disse områder, vil det sundhedsfaglige tilsyn i 2020 blandt andet have fokus på ortopædkirurgi, speciallægeerklæringer, apopleksi (blodprop eller blødning i hjernen) og risikosituationslægemidler, herunder antitrombosebehandling (behandling mod blodpropper) og behandling med lavdosis Methotrexat.

Flere målepunkter for tilsynene er klar

En række målepunktssæt er allerede klar til brug for tilsynsbesøgene. Målepunkterne kan også bruges til læring for de behandlingssteder, der ikke får tilsyn.

For almen praksis gennemføres i år et projekt, hvor tilsynsbesøget i høj grad omfatter refleksionspunkter til drøftelse med henblik på læring. Tanken er dels, at styrelsen vidensformidler, dels at styrelsen også får viden fra lægerne i almen praksis om problemer, som er gennemgående for behandlingsstederne, og som de ikke selv kan at løse. Se refleksionspunkterne for almen praksis.

Fokus på patientforløb

For flere af de områder, hvor målepunkterne ikke er udarbejdet endnu, har styrelsen nedsat arbejdsgrupper til at udarbejde de nye målepunkter. Arbejdsgrupperne består af en række eksperter og interessenter fra de forskellige områder, så det sikres, at målepunkterne bliver meningsfulde i et patientsikkerhedsperspektiv.

For nogle af områderne arbejder Styrelsen for Patientsikkerhed med at udvikle tilsyn med fokus på patientforløb. Det drejer sig blandt andet om områderne inden for apopleksi (blodprop eller blødning i hjernen) og ortopædkirurgi. På disse tilsynsbesøg bliver der fokuseret på overgange både mellem afdelinger på sygehuset og mellem sygehus og primærsektor.

Målepunkterne bliver offentliggjort på styrelsens hjemmeside, når de har været i offentlig høring. Hold dig opdateret på siden Tilsyn med behandlingssteder.

Reaktive tilsyn

Styrelsen for Patientsikkerhed vil foruden de planlagte tilsyn også fortsat foretage reaktive tilsyn.

"Vi fortsætter selvfølgelig også de reaktive tilsyn, når vi bliver bekendt med mulige problemer på et behandlingssted. Og så kan der komme øvrige områder til i løbet af året, hvis vi bliver opmærksomme på, at der er områder med særlige problemer af betydning for patientsikkerheden," siger Charlotte Hjort.

Læs mere om det sundhedsfaglige tilsyn.