Tilsyn med sundhedsplejeområdet viser få problemer med patientsikkerheden

16-12-2020

Styrelsen for Patientsikkerhed vurderer på baggrund af 61 tilsyn på sundhedsplejeområdet, at der generelt er få problemer i forhold til patientsikkerheden. Journalføring bør der dog være mere fokus på.

Sundhedsplejersker spiller en vigtig rolle i det danske sundhedsvæsen. De har kontakt med mange børn og familier – både dem, hvor alt fungerer, og dem, hvor der er behov for eksempelvis ekstra sundhedsfaglig rådgivning. Sundhedsplejerskerne samarbejder desuden ofte med sygehuse, jordemødre, skoler, forvaltninger og andre instanser. Derfor er der et stort behov for, at journalføringen bliver mere systematisk og ensartet. 

"Sundhedsplejersker arbejder typisk selvstændigt. Derfor gav tilsynene også anledning til gode dialoger om, hvordan sundhedsplejerskerne kan systematisere gennemgangen af sygeplejefaglige problemstillinger og få journalført korrekt og tidstro. Journalen er et vigtigt arbejdsredskab, og derfor er det vigtigt, at det ikke kun er eventuelle problemstillinger, men også helhedsbilledet der fremgår, og at journalføringen er tidstro", forklarer overlæge Charlotte Hjort, enhedschef i Styrelsen for Patientsikkerhed. 

Organisatorisk tilsyn

Styrelsen for Patientsikkerhed fører tilsyn med alle former for behandlingssteder og autoriserede sundhedspersoner. Formålet med det sundhedsfaglige tilsyn er at vurdere patientsikkerheden og understøtte læring på behandlingsstederne. I forbindelse med tilsyn på sundhedsplejeområdet er et behandlingssted defineret som en enhed under en kommunal sundhedsplejeorganisation eller en privat udbyder af sundhedspleje. I praksis vil det sige, at tilsynene blev gennemført ved interview og gennemgang af udvalgte patientjournaler med de enkelte sundhedsplejersker, men da der er tale om et organisationstilsyn, var det altså behandlingsstederne, der var genstand for tilsynet, ikke individuelle sundhedspersoner.

Læs mere om Styrelsen for Patientsikkerheds erfaringer fra tilsynene med sundhedsplejeområdet i erfaringsopsamlingen

  • Styrelsen for Patientsikkerhed har i 2019 gennemført 61 sundhedsfaglige tilsyn med sundhedsplejeenheder.
  • Tilsynene blev gennemført ud fra målepunkter, der er udarbejdet i samarbejde med områdets interessenter.
  • Tilsynene viste, at der var behov for fokus på journalføring, informeret samtykke og hygiejne.