Sundhedsfaglig misbrugsbehandling kan styrkes

16-12-2020

Styrelsen for Patientsikkerhed konkluderer på baggrund af 73 sundhedsfaglige tilsyn med misbrugsbehandlingssteder i 2018 og 2019, at den sundhedsfaglige indsats på nogle behandlingssteder kan styrkes.

Misbrugsbehandling er typisk organiseret som en socialfaglig indsats, hvilket er en udfordring i forhold til den sundhedsfaglige del af behandlingen, der kan være risikofyldt. Eksempelvis kan abstinenser i sig selv være en livstruende tilstand, og afrusning af en alkoholafhængig patient indebærer risiko for alvorlige komplikationer. Derfor er der på nogle behandlingssteder brug for et løft af den sundhedsfaglige indsats. Det konkluderer Styrelsen for Patientsikkerhed på baggrund af de 73 sundhedsfaglige tilsyn, styrelsen foretog i 2018 og 2019.

"Sundhedsfaglig misbrugsbehandling involverer ofte behandling med potente lægemidler eller afhængighedsskabende medicin, der kan give alvorlige bivirkninger. Det stiller krav til både behandlingsstedets lægefaglige indsats og til de procedurer og systemer, der sikrer patienterne, når den sundhedsfaglige behandling varetages af andre faggrupper", siger overlæge Charlotte Hjort, enhedschef i Styrelsen for Patientsikkerhed.

Lokale ændringer sat i gang

Mange misbrugsbehandlingssteder har efter et tilsyn igangsat omfattende indsatser for at leve op til kravene i tilsynets målepunkter. Mange har også henvendt sig til Styrelsen for Patientsikkerhed for at få rådgivning og vejledning om sundhedsfaglige behandling af de ofte sårbare og udsatte patienter på misbrugsområdet.

"Det er positivt, at behandlingsstederne arbejder på at skabe de mere patientsikre sundhedsfaglige arbejdsgange, der er behov for. Det varierer fra behandlingssted til behandlingssted, hvor meget sundhedsfaglig kapacitet der er til rådighed. Men med de rette kompetencer og systemer er det også muligt for andre faggrupper, fx det socialfaglige personale, at løfte de sundhedsfaglige opgaver patientsikkerhedsmæssigt forsvarligt", siger Charlotte Hjort.

Styrelsen for Patientsikkerhed fører opfølgende tilsyn på de misbrugsbehandlingssteder, hvor der blev konstateret problemer af betydning for patientsikkerheden, indtil det bliver vurderet, at der ikke længere er problemer af betydning for patientsikkerheden.

Læs mere om erfaringerne fra det sundhedsfaglige tilsyn med misbrugsbehandlingssteder

  • Styrelsen for Patientsikkerhed har i 2018 og 2019 gennemført 73 sundhedsfaglige tilsyn på misbrugsbehandlingssteder.
  • Tilsynene blev gennemført ud fra målepunkter udarbejdet i samarbejde med væsentlige interessenter på området.
  • Tilsynene havde fokus på bl.a. ansvars- og kompetenceforhold, instruktion af medarbejdere, der udfører lægeforbeholdte opgaver på delegation, sundhedsfaglig dokumentation, procedurer for udredning, visitation og behandlingsplaner samt behandling med afhængighedsskabende lægemidler, afrusning, abstinensbehandling og substitutionsbehandling.