Ny retspraksis: Sager om sanktioner til sundhedspersoner faldet bort

03-09-2019

En ny retspraksis betyder, at en række sager om midlertidig autorisationsfratagelse eller virksomhedsindskrænkning af sundhedspersoner er bortfaldet. Styrelsen for Patientsikkerhed følger tæt op på sagerne.

I meget sjældne tilfælde vurderer Styrelsen for Patientsikkerhed, at det er nødvendigt at fratage en autoriseret sundhedsperson vedkommendes autorisation eller indskrænke hans eller hendes virksomhed. Det kan f.eks. være i forbindelse med ordination af bestemte typer medicin eller retten til selvstændigt virke. Styrelsen kan kun gøre dette midlertidigt. Skal sanktionerne være permanente, skal det afgøres ved domstolene.

Sidste år trådte en ny retspraksis på området i kraft, hvorefter 19 sager om autorisationsfratagelse eller virksomhedsindskrænkning faldt bort. Det betyder, at styrelsen har måttet oprette nye sager på de pågældende sundhedspersoner.

"Vores opgave er at sikre patientsikkerheden. Derfor har vi også fulgt op på samtlige sager for at sikre, at der er sat de nødvendige begrænsninger for de pågældende sundhedspersoner," siger Helle Borg Larsen, enhedschef for Sundhedsjura i Styrelsen for Patientsikkerhed. "I en del af sagerne er de pågældende sundhedspersoner ikke længere aktive, og i andre tilfælde har vi kunnet give andre sanktioner, der begrænser de pågældende på de områder, vi har fundet problematiske."

Nye aftaler om koordinering

Baggrunden for den ændrede retspraksis er, at Styrelsen for Patientsikkerheds midlertidige autorisationsfratagelser og virksomhedsindskrænkninger falder bort efter to år, hvis styrelsen ikke forinden har anlagt sag om permanent autorisationsfratagelse eller virksomhedsindskrænkning. For at sagen kan anlægges, skal styrelsen have indhentet en udtalelse fra Retslægerådet. Hvor det før var tilstrækkeligt, at styrelsen havde anmodet Retslægerådet om en udtalelse, betyder den nye praksis, at Retslægerådets vurdering skal være afsluttet, inden retssagen kan anlægges.

Det kalder på tættere koordinering mellem de involverede myndigheder.

"Den nye retspraksis betyder, at vi er langt mere afhængige af tæt koordinering mellem Styrelsen for Patientsikkerhed, Retslægerådet og Kammeradvokaten, der varetager vores retssager, så vi sammen sikrer, at sagerne om permanent autorisationsfratagelse eller virksomhedsindskrænkning bliver anlagt, inden der er gået to år. Vi har haft en god dialog parterne i mellem og er blevet enige om en god aftale for fremtiden," siger Helle Borg Larsen.

Styrelsen har desuden umiddelbart efter Østre Landsrets dom vedtaget nye procedurer for at sikre en så kort sagsbehandlingstid som muligt.

Læs sundheds- og ældreministerens kommentar til sagen

  • Styrelsen for Patientsikkerhed fører tilsyn med behandlingssteder og autoriserede sundhedspersoner såsom læger, tandlæger, sygeplejersker m.fl.
  • Styrelsen kan give sanktioner, herunder midlertidigt fratage autorisation eller indskrænke en sundhedspersons virksomhed, hvis man vurderer, at eksempelvis sundhedspersonens faglige virke er til fare for patientsikkerheden.
  • Hvis styrelsen vurderer, at der er grundlag for permanent autorisationsfratagelse eller virksomhedsindskrænkning, kan styrelsen anlægge retssag om det. Det er domstolene, der afgør sager om permanent autorisationsfratagelse eller virksomhedsindskrænkning.
  • Styrelsen for Patientsikkerheds midlertidige afgørelser bortfalder efter to år, hvis ikke retssag om permanent sanktion er anlagt forinden.
  • Før styrelsen kan anlægge retssag, skal Retslægerådet vurdere sagen, ligesom sundhedspersonen skal have mulighed for at komme med bemærkninger til Retslægerådets udtalelse, inden retssagen kan startes.
  • En dom fra Østre Landsret fra november 2018 slog fast, at denne høringsproces skal ske inden, der er gået to år. Tidligere var praksis, at Styrelsen for Patientsikkerhed blot skulle udtage stævning inden to-årsfristens udløb, uanset om Retslægerådets udtalelse forelå.
  • Den nye retspraksis kræver endnu mere koordinering mellem Kammeradvokaten, der varetager sagerne for Styrelsen for Patientsikkerhed, Retslægerådet og Styrelsen for Patientsikkerhed. Styrelsen har desuden umiddelbart efter Østre Landsrets dom vedtaget nye procedurer for at sikre en så kort sagsbehandlingstid som muligt.
  • Konsekvensen af den nye retspraksis er, at styrelsens midlertidige sanktioner overfor 19 sundhedspersoner er bortfaldet. Samtidig har styrelsen måttet hæve et antal retssager om permanent autorisationsfratagelse eller virksomhedsindskrænkning.
  • Styrelsen har fulgt op på samtlige sager. Retssagerne kan dog anlægges på ny, når Retslægerådet er kommet med deres vurdering og udtalelse.