Landets tandklinikker har et godt patientsikkerhedsmæssigt niveau, viser tilsynsbesøg

30-09-2019

På baggrund af 111 tilsynsbesøg i 2018 konkluderer Styrelsen for Patientsikkerhed, at patientsikkerheden generelt er høj på landets tandklinikker. Styrelsen vurderer også, at de relevante læringsmaterialer bliver brugt.

Styrelsen for Patientsikkerhed gik i 2018 111 organisatoriske tilsynsbesøg på landets tandklinikker. Styrelsen har på baggrund af tilsynsbesøgene udgivet læringsmaterialer rettet mod tandklinikker og efterfølgende bemærket, at tandklinikkerne har taget læringsmaterialet til sig.

"Tilsynsbesøgene viser, at landets tandklinikker overordnet har et pænt patientsikkerhedsmæssigt niveau. Vi håber, at der fortsat sker en udvikling og forventer, at flere klinikker i fremtiden vil rykke til vurderingen "Ingen problemer af betydning for patientsikkerheden"," siger Anette Lykke Petri, overlæge og enhedschef Styrelsen for Patientsikkerhed. "Aktuelt har 29 % af klinikkerne i 2018 allerede fået den bedste vurdering ift. patientsikkerheden, og det kan jeg ikke rose nok."

Fortsat brug for læringsindsatser på enkelte områder

Styrelsens erfaringsopsamling fra tilsynsbesøgene viser, at der er en række områder, hvor der fortsat er basis for at arbejdere videre med læringsindsatser, der kan styrke patientsikkerheden på tandklinikkerne.

På en række af de besøgte klinikker bør der være skærpet opmærksomhed på beskrivelserne af de delegerede opgaver, som skal være udformet som en skriftlig instruks. Instrukserne om uddelegering af forbeholdt virksomhed skal både være entydige og relevante for den, der skal udføre opgaven.

En del klinikker skal fortsat have fokus på at få journalført korrekt, når en røntgenundersøgelse viser noget, der giver anledning til opfølgning, eller når sundhedspersonen har fået informeret samtykke fra patienten, hvilket er et grundlæggende princip i sundhedsloven.

Få inspiration til mere læring, og læs om tilsynsbesøgene i erfaringsopsamlingen.

 • Styrelsen for Patientsikkerhed fører sundhedsfagligt tilsyn med alle former for behandlingssteder og autoriserede sundhedspersoner.
 • Formålet med det sundhedsfaglige tilsyn er at vurdere patientsikkerheden og understøtte læring på behandlingsstederne. De omtalte tilsynsbesøg er organisatoriske, hvilket betyder, at det ikke er de enkelte sundhedspersoner, der føres tilsyn med, men behandlingsstederne.
 • Tilsynet med tandklinikker omfattede i 2018 tre typer af klinikker:
  • Tandlægeklinikker, dvs. klinikker bemandet med en eller flere tandlæger og ingen tandplejere
  • Tandplejerklinikker, dvs. klinikker bemandet med en eller flere tandplejere og ingen tandlæger
  • Kombinerede klinikker, dvs. klinikker bemandet med både tandlæger og tandplejere
 • De 111 tilsynsbesøg hos tandklinikkerne i 2018 viste, at der er et overordnet godt patientsikkerhedsmæssigt niveau.
 • 32 af de 111 tilsynsbesøg førte til vurderingen "Ingen problemer af betydning for patientsikkerheden, mens 76 klinikker fik vurderingen "Mindre problemer af betydning for patientsikkerheden". Det betyder, at behandlingsstedet under tilsynsbesøget ikke opfyldte et eller flere målepunkter, men at styrelsen vurderer, at der er tale om forhold, som ikke udgør større risiko for patientsikkerheden, og som behandlingsstedet relativt nemt vil kunne rette op på.
 • 1 af de 111 tilsynsbesøg førte til vuderingen "Større problemer af betydning for patientsikkerheden", mens 2 tandklinikker i 2018 fik vurderingen "Kritiske problemer af betydning for patientsikkreheden" og i den forbindelse også et fagligt påbud.